Державна фіскальна служба україни


Значення коефіцієнта, що враховує приведену висоту викидуСкачати 203.5 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації30.11.2018
Розмір203.5 Kb.
Назва файлуРозрахункові-пустограф_1527077436.doc
ТипРозрахунок
1   2   3
Значення коефіцієнта, що враховує приведену висоту викиду

f2

Висота викиду, м

1,5

0-15

1,3

16-40

1,0

41-80

0,7

81-150

0,3

151-200

0,15

221-300

Зп – питомі збитки від 1 тонни шкідливої речовини, що надійшла в атмосферу, грн./т (табл. 2.3.);

Таблиця 2.3.

Питомі збитки від забруднення атмосфери

Назва полютанта

Питомі збитки, грн./т

Пил

120

Сірчаний ангідрид (SO3)

150

Оксиди азоту (N2O, N2O5, NO )

250

Фтороводень (НF) та інші сполуки фтору

1100

Оксиди вуглецю (СО, СО2)

70

Вуглеводні (метан, етан, пропан, бутан)

80

n – кількість полютантів.


Завдання. Підприємство “Хімволокно”, що знаходиться в зоні N, щорічно в атмосферне повітря викидає полютанти А та В відповідно масами МвА, т та МвВ,, т. Знайти збитки від забруднення атмосфери, якщо висота факела викиду h, м.

Таблиця 2.4

Дані для розрахунку

№ вар.

Місце

розташу


вання

К-сть

населення,

тис. чол.


Висота факела викиду

А

В

МвА,Т

МвВ,Т
лісопарк
19

Оксиди N

HN

23

17

Знаходимо значення За, використовуючи дані для розрахунку по варіанту 0 (табл.2.4) і значення відповідних коефіцієнтів із табл. 2.1 і 2.2. та значення питомих збитків від забруднення(табл.2.3)

За= За(A)+ За(B);

За(A)=2,5 * 1,3 *250грн./т * 23 = 18687,5грн.;

За(B)= 2,5 * 1,3 * 1100грн./т * 17 = 60775грн.

Отже, За=18687,5 + 60775 = 79462,5грн.


б) Визначення збитків від забруднення водних ресурсів Зв

Е
кономічні збитки від забруднення водних об’єктів визначаються за формулою:де L – коефіцієнт, що враховує розташування джерела викиду та водозабезпеченість регіону (табл. 2.5.);

Таблиця 2.5.

Значення коефіцієнта, що враховує розташування джерела викиду та водозабезпеченість регіону

Коефіцієнт L

Характеристика водоспоживання регіону

0,5

Не відчувається дефіциту у водних ресурсах

1,0

Баланс споживання і відведення води зводиться без дефіциту

1,5

Баланс споживання і відведення води зводиться з невеликим дефіцитом

2,0

Водозабезпечення здійснюється з великих водосховищ

3,0

Скид стічних вод передбачено в річки при великому дефіциті води

Зn – питомі збитки від викиду 1 т забруднюючої речовини у водні джерела (табл. 2.6.);

Таблиця 2.6. Питомі збитки від забруднення водних джерел

Токсичні речовини

Питомі збитки Зn , грн./т

Зважені речовини

80

Важкі метали

400

Органічні сполуки

700

Кислоти і луги

950

Нафтопродукти

2060

Мс – маса викиду у воду, т/рік;

n – кількість забруднюючих речовин.Завдання. Підприємство “Хімволокно” в результаті своєї діяльності скидає у водні джерела шкідливі речовини C та D, відповідно масами Mта MсD. Знайти збитки, що завдаються НПС з певним водоспоживанням.

Таблиця 2.7.

Дані для розрахунку№ вар.

Водоспоживання

Речовина С

Речовина D

Мс,т

MD,т
З водосховищ

Органічні сполуки

Зважені речовини

78

124

Знаходимо значення Зв, використовуючи значення коефіцієнту з табл.2.5 та значення питомих збитків (табл. 2.6.):

Зв= Зв(C) + Зв(D);

Зв(C) = 2 * 700грн./т *78т = 109200грн.

Зв(D)= 2 * 80 грн./т * 124т = 19840грн.

Отже, Зв= 109200 + 19840 = 129040грн.

В) Визначення збитків від забруднення земельних ресурсів Зг

Е
кономічні збитки від забруднення земельних угідь визначаються за формулою:


де q – коефіцієнт, що враховує родючість земельних ресурсів;

Таблиця 2.8.

Значення коефіцієнта, що враховує родючість земельних ресурсів

q

Райони

0,5

для районів Полісся

0,7

для районів лісостепу

1,0

для районів степу

2,0

для зрошуваних с/г угідь

Зп – питомі збитки від розміщення 1 т забруднюючих речовин на земельні ресурси, грн. (табл. 2.9.);

Таблиця 2.9.

Питомі збитки від забруднення відходами земельних ресурсів

Забруднюючі речовини

Питомі збитки Зп грн.//т

Неорганічні відходи

250

Органічні відходи

300

Відходи побутових сміттєзвалищ

400

п – кількість полютантів.
Завдання. Підприємство “Хімволокно” щорічно розташовує відходи певними масами. Знайти економічні збитки від забруднення земельних угідь.

Таблиця 2.10.

Дані для розрахунку:

№ вар.

Р а й о н

Маси речовин, т/рік

Неорганічні відходи

Органічні відходи

Відходи побутових сміттєзвалищ
С\г угіддя

345

567

145

Знаходимо значення збитків від забруднення Зг, використовуючи дані варіанту (табл. 2.10), коефіцієнту таблиці 2.8 та значення питомих збитків від забруднення відходами земельних ресурсів (табл.2.9):

Зг= Зг(неорг.відходи) + Зг(орг.відходи) + Зг(побут.відходи);

Зг(неорг.відходи)= 2 * 250грн./т * 145т = 72500грн.

Зг(орг.відходи)= 2 * 300грн./т * 345т = 207000грн.

Зг(побут.відходи)= 2 * 400грн./т * 567т = 453600грн.

Отже, Зг = 72500 + 207000 + 453600 = 733100грн.Висновок: загальна сума збитків, спричинена діяльністю підприємства “Хімволокно” становить З = За + Зв + Зг = 79462,5 + 129040 + 733100 = 941602,5грн.
РОЗРАХУНКОВА РОБОТА № 3

Тема: “Розрахунок загальноекономічних збитків від

забруднення довкілля”

Мета: навчитись визначати загальні економічні збитки від забруднення навколишнього природного середовища в залежності від концентрацій полютантів (пилу та сірчаного ангідриду)

Хід роботи

Загальні економічні збитки від забруднення довкілля визначаються за формулою:

де ЕЗп – загальні економічні збитки від забруднення навколишнього природного середовища, грн.;

Ззн – питомі збитки, що завдаються здоров’ю населення і-им видом забруднювача в певній концентрації, грн. (табл. 3.1.).Зкг – питомі збитки, що завдаються комунальному господарству, грн. (табл. 3.1.).

Таблиця 3.1. Питомі збитки від забруднення довкілля в залежності від концентрацій шкідливих речовин

Середньо-річна концент-рація пилу, мг/м3

Питомі збитки здоров’ю населення

Ззн, грн.

Питомі збитки комунальному господарству,

Зкг , грн.

Середньо-річна концентрація SO3 мг/м3

Питомі збитки здоров’ю населення.

Зкг грн.

Питомі збитки кому-нальному господарст-ву

Зкг , грн.

0,30

35

10

0,10

20

5

0,45

55

30

0,15

30

15

0,60

70

50

0,20

37

24

0,75

85

60

0,25

44

32

0,90

100

87

0,30

47

39

1,05

110

100

0,35

50

44

1,20

114

102

0,40

52

49

1,35

118

106

0,45

53

51

1,50

122

110

0,50

54

52

1,65

124

115

0,55

55

53

R – чисельність населення в зоні впливу об’єкта-забруднювача, чол.;

Зсг – питомі збитки (в розрахунку на 1 га), що завдаються сільському господарству, грн. (табл. 3.2.);Зпрпитомі збитки промисловості (в розрахунку на 1 млн.грн.), грн. (табл. 3.2.);

Якщо в таблицях стоїть “–”, то в такому випадку береться найближче встановлене значення в стовпчику.Таблиця 3.2. Питомі збитки від забруднення об’єктів господарювання в залежності від концентрації полютантів

Середньо

річна кон-центрація пилу, мг/м3

Питомі

збитки сільському та лісовому госп., грн.

Питомі

збитки промисловості, тис.грн.

Середньорічна кон-центрація SO3 мг/м3

Питомі збит-ки сільському та лісовому господарству, грн.

Питомі збитки промисловості, тис. грн.

0,1

100,05

100,2

160,1

20

0,1

0,3

250,2

50

0,2

0,5

40

0,4

0,3

90

0,3

0,61,“

0,4

105

0,45

0,92,0

0,5

120

0,6

1,22,9

0,60,7

1,53,7

0,70,85

1,84,5

0,81,0

S – площа с/г угідь, S=№вар • 10га (такий варіант приймається для виконання практичної роботи ).

Ф – вартість основних промислово-виробничих фондів, млн.грн.;

n – загальна кількість домішок.
Завдання: знайти загальноекономічні збитки від забруднення атмосферного повітря, якщо відомі середньорічні концентрації пилу та сірчаного ангідриду (SO3), кількість населення, що піддається впливу даних полютантів та вартість основних промислово-виробничих фондів.

Таблиця 3.3.

Дані для розрахунку


вар.


Концентрація пилу в середньому на рік, С , мг/м3

Концентрація SO3 в середньому на рік С, мг/м3

Кількість

чоловік R1Вартість промислово-виробничих фондів Ф, млн.грн.
1,50

0,30

1156

8

Знаходимо значення загально-економічних збитків, використовуючи дані для розрахунку із таблиці 3.3, відповідні значення питомих збитків від забруднення пилом і сірчаним ангідридом (SO3) (із табл.3.1 та 3.2).

Оскільки S=№вар • 10га = 0 * 10га = 0,то приймаємо площу с/г та лісових угідь за 50га :ЕЗ = ЕЗ(пилу)+ ЕЗ(SO3);

ЕЗ(пилу) = 122грн .* 1156 + 110грн. *1156 + 40грн. * 50 +3700грн. * 8 = 299792грн.;

ЕЗ(SO3) = 47грн. * 1156 + 39грн. * 1156 + 90грн * 50 + 300грн. * 8 =106316грн.

Висновок: ЕЗ = 299792 =106316 =406108грн.
РОЗРАХУНКОВА РОБОТА № 4


Тема: “Визначення економічного ефекту природоохоронних заходів”

Мета: навчитись визначати економічний результат природоохоронних заходівХід роботи

Економічний результат природоохоронних заходів Р виражають різницею величині відвернених ними річних економічних збитків від забруднення довкілля П і затрат на здійснення природоохоронного заходу З:

Р=П-З (4.1)Величина відвернених економічних збитків від забруднення НПС П дорівнює різниці між розрахунковими величинами збитків, які мали місце до здійснення природоохоронних заходів Зф і залишкових збитків після проведення цих заходів Зм, тобто

П = Зф – Зм (4.2)

Приведені до річної розмірності затрати визначаються за формулою:

З = С + Ен • К (4.3)де С – сукупні експлуатаційні витрати, грн.;

К – капітальні вкладення на впровадження природоохоронних споруд, грн.

Ен – норматив річної ефективності капіталовкладень (тимчасово приймається в розмірі 0,15).

При виконанні практичної роботи необхідно використовувати формули по знаходженню збитків (Зф та Зм) від забруднення атмосфери шкідливими речовинами з практичної роботи № 2, а також і коефіцієнти f1 і f2, що були зазначені в практичній роботі № 2 по даному варіанту.


Завдання: після проведення екологічної експертизи підприємству було запропоновано ввести нову систему очищення газових викидів. Визначте економічний результат даного заходу, якщо відомо маси полютантів до впровадження ефективного методу очистки, передбачені маси викидів після встановлення нової системи очищення, а також вартість даної установки та величина експлуатаційних витрат.

Таблиця 4.1.

Дані для розрахунку:


вар.


Маси викидів до впровадження очисних споруд, тис. т/рік

Вартість очисної установки К млн..грн.

Маси викидів після впровадження очисних споруд, тис.т/рік

Експлуатаційні витрати С, тис.грн. на рік
М пилу

М SO3
М пилу

М SO315341

90
840

18139Значення питомих збитків від забруднення атмосферного повітря беремо із табл. 2.3, а відповідні коефіцієнти із розрахунку варіанту ПР№2. По варіанту ___: f1 =2,5 f2= 1,3.

Визначаємо величину відвернених збитків :

= 22425тис.грн. – 415,35тис.грн. = 22009,65 тис.грн.

Затрати на монтаж очисної установки: З = С + Ен · К;

З = С + Ен * К;

З = 139 тис.грн .+ 0,15 * 1900 тис.грн .= 424 тис.грн.


Чистий економічний ефект від впровадження даного обладнання становить:

Р = П – З =22009,65тис.грн. – 424тис.грн. = 21585,65тис.грн.Висновок: Р = 21585,65тис.грн.

Таким чином, введення даного устаткування є ефективним.


ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА  1. Авраменко Н.Л., Цимбалюк С.Я. Екологія: навчальний посібник (видання 2-ге зі змінами та доповненнями)/ Н.Л.Авраменко, С.Я. Цимбалюк. – Ірпінь: НУДПСУ, 2011. – 254 с.

  2. Авраменко Н.Л., Цимбалюк С.Я. Екологія: навчальний посібник/ Н.Л.Авраменко, С.Я. Цимбалюк. – Ірпінь: НУДПСУ, 2009. – 254 с.

  3. Цимбалюк С.Я., Авраменко Н.Л. Практикум з екології: Навчальний посібник (видання друге зі змінами та доповненнями). – Ірпінь: НУДПСУ, 2013. – 104 с.

  4. Цимбалюк С.Я., Авраменко Н.Л. Практикум з екології: Навчальний посібник. – Ірпінь: НУДПСУ, 2007. – 88 с.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Пояснювальна записка
Зміст вступ
Виконав студент
Виконала студентка
самостійної роботи
Історія розвитку
форми навчання
навчальних закладів
Теоретичні основи
Міністерство освіти
студент групи
Робоча програма
вищої освіти
Практична робота
молодших школярів
навчальний заклад
виконання курсової
Конспект лекцій
Загальні відомості
роботи студентів
діяльності підприємства
виробничої практики
Практичне заняття
Охорона праці
інтелектуальної власності
використаних джерел
контрольної роботи
охорони здоров
Курсовая работа
Історія виникнення
Самостійна робота
студентка курсу
навчального закладу
загальна характеристика
студентів спеціальності
студентка групи
світової війни
фізичної культури
фізичного виховання