Головним джерелом державного існування та виконанням його функцій є податки. Сукупність податків та податків, що діють у державі, утворює податкову системуСкачати 181.89 Kb.
Дата конвертації04.07.2019
Розмір181.89 Kb.
Назва файлуна сайт скидывать.docx

Сутність, структура та історія розвитку податкової системи як науково-теоретична база дослідження напрямків її реформування
Головним джерелом державного існування та виконанням його функцій є податки. Сукупність податків та податків, що діють у державі, утворює податкову систему. Комбінація форм та методів збору частини доходу юридичних та фізичних осіб у бюджетні доходи формує систему оподаткування.

Податкова система будь-якої країни повинна будуватися на основі її соціально-економічного статусу. І для того, щоб ця система забезпечувала позитивні результати, необхідне його наукове обґрунтування, що включає системність, встановлення основи податкової системи, а також формування правової бази та базової лінії.

Визначальною основою податкової системи є сума бюджетних видатків. Типи податків та їх сума в державі встановлюються для покриття витрат. Відповідно податки є вторинними для бюджетних видатків. Основним завданням державних фінансових органів є збалансування обсягу податків та податкових платежів, що надходять у бюджет, із обсягами бюджетних видатків держави.

Правовою підставою для податкової системи є відносини власності. Форма власності (державна чи приватна) визначає право держави на доходи. Під державною власністю вся власність підприємств та створені ними доходи належать державі. Держава вирішує, який відсоток корпоративних доходів повинен бути централізованим у бюджеті та інших централізованих фондах, і які слід залишити власникам. Що стосується приватних та колективних підприємств, то держава може централізувати в бюджеті лише частину доходу, необхідну для задоволення національних потреб.

Початкові принципи побудови податкової системи включають формування доходів бюджету у процесі перерозподілу ВВП; встановлення рівних обов'язків та відповідальності перед бюджетом для підприємств всіх форм власності; встановлення оптимального співвідношення між частиною доходу, отриманого від підприємств, та тією частиною, яка залишається для них для розвитку власного виробництва, соціальної сфери та матеріального стимулювання для працівників.

Основними принципами функціонування податкової системи мають бути: • одноразове оподаткування одного й того ж об'єкта;

 • рівність суми сплаченого податку з величиною вигод та послуг, отриманих від держави;

 • мета кожного виду податку, тобто її спрямованість на охоплення окремих видів бюджетних видатків;

 • застосування нових податків має здійснюватися лише для покриття нових державних видатків, а не дефіциту бюджету;

 • вони повинні бути прості та зрозумілі для платників податків, умови оподаткування;

 • збирання податків у зручний для платника часу та зрозумілий йому способом оподаткування;

 • урядові звіти про використання податків.

Основними критеріями системи оподаткування має бути його економічна ефективність та соціальна орієнтація. У цьому відношенні податки повинні забезпечувати, з одного боку, стабільну та, у міру необхідності, фінансову базу держави, а з іншого боку - надати суб'єктам господарювання достатні кошти на власний розвиток та збільшити матеріальну цінність зацікавленість працівників у результатах роботи.

Взагалі, існуюча система оподаткування в Україні досить складна, важкодоступна і мало розуміється платниками податків.

Податковий кодекс України регулює вiдносини, що виникають у сферi справляння податкiв i зборiв, зокрема визначає вичерпний перелiк податкiв та зборiв, що справляються в Українi, та порядок їх адмiнiстрування, платникiв податкiв та зборiв, їх права та обов'язки, компетенцiю контролюючих органiв, повноваження i обов'язки їх посадових осiб пiд час адмiнiстрування податкiв, а також вiдповiдальнiсть за порушення податкового законодавства.

Цей Кодекс не регулює питання погашення податкових зобов'язань або стягнення податкового боргу з осiб, на яких поширюються судовi процедури, визначенi Законом України «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом», з банкiв, на якi поширюються норми роздiлу V Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть», та погашення зобов'язань зi сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, зборiв на обов'язкове державне пенсiйне страхування з окремих видiв господарських операцiй [41].

Податкове законодавство України ґрунтується на таких принципах:


 • загальнiсть оподаткування - кожна особа зобов'язана сплачувати встановленi цим Кодексом, законами з питань митної справи податки та збори, платником яких вона є згiдно з положеннями цього Кодексу;

 • рiвнiсть усiх платникiв перед законом, недопущення будь-яких проявiв податкової дискримiнацiї - забезпечення однакового пiдходу до всiх платникiв податкiв незалежно вiд соцiальної, расової, нацiональної, релiгiйної приналежностi, форми власностi юридичної особи, громадянства фiзичної особи, мiсця походження капiталу;

 • невiдворотнiсть настання визначеної законом вiдповiдальностi у разi порушення податкового законодавства;

 • презумпцiя правомiрностi рiшень платника податку в разi, якщо норма закону чи iншого нормативно-правового акта, виданого на пiдставi закону, або якщо норми рiзних законiв чи рiзних нормативно-правових актiв припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язкiв платникiв податкiв або контролюючих органiв, внаслiдок чого є можливiсть прийняти рiшення на користь як платника податкiв, так i контролюючого органу;

 • фiскальна достатнiсть - встановлення податкiв та зборiв з урахуванням необхiдностi досягнення збалансованостi витрат бюджету з його надходженнями;

 • соцiальна справедливiсть - установлення податкiв та зборiв вiдповiдно до платоспроможностi платникiв податкiв;

 • економiчнiсть оподаткування - установлення податкiв та зборiв, обсяг надходжень вiд сплати яких до бюджету значно перевищує витрати на їх адмiнiстрування;

 • нейтральнiсть оподаткування - установлення податкiв та зборiв у спосiб, який не впливає на збiльшення або зменшення конкурентоздатностi платника податкiв;

 • стабiльнiсть - змiни до будь-яких елементiв податкiв та зборiв не можуть вноситися пiзнiш як за шiсть мiсяцiв допочатку нового бюджетного перiоду, в якому будуть дiяти новi правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податковi пiльги не можуть змiнюватися протягом бюджетного року;

 • рiвномiрнiсть та зручнiсть сплати - установлення строкiв сплати податкiв та зборiв, виходячи iз необхiдностi забезпечення своєчасного надходження коштiв до бюджетiв для здiйснення витрат бюджету та зручностi їх сплати платниками;

 • єдиний пiдхiд до встановлення податкiв та зборiв - визначення на законодавчому рiвнi усiх обов'язкових елементiв податку.

Загальнодержавнi, мiсцевi податки та збори, справляння яких не передбачено цим Кодексом, сплатi не пiдлягають.

Податковi перiоди та строки сплати податкiв та зборiв установлюються, виходячи з необхiдностi забезпечення своєчасного надходження коштiв до бюджетiв, з урахуванням зручностi виконання платником податкового обов'язку та зменшення витрат на адмiнiстрування податкiв та зборiв.

Установлення i скасування податкiв та зборiв, а також пiльг їх платникам здiйснюються вiдповiдно до цього Кодексу Верховною Радою України, а також Верховною Радою Автономної Республiки Крим, сiльськими, селищними, мiськими радами та радами об'єднаних територiальних громад, що створенi згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад у межах їх повноважень, визначених Конституцiєю України та законами України [41].

Податком є обов'язковий, безумовний платiж до вiдповiдного бюджету, що справляється з платникiв податку вiдповiдно до цього Кодексу.

Збором (платою, внеском) є обов'язковий платiж до вiдповiдного бюджету, що справляється з платникiв зборiв, з умовою отримання ними спецiальної вигоди, у тому числi внаслiдок вчинення на користь таких осiб державними органами, органами мiсцевого самоврядування, iншими уповноваженими органами та особами юридично значимих дiй.

Сукупнiсть загальнодержавних та мiсцевих податкiв та зборiв, що справляються в установленому цим Кодексом порядку, становить податкову систему України.

Пiд час встановлення податку обов'язково визначаються такi елементи: платники податку; об'єкт оподаткування; база оподаткування; ставка податку; порядок обчислення податку; податковий перiод; строк та порядок сплати податку; строк та порядок подання звiтностi про обчислення i сплату податку [41].

Пiд час встановлення податку можуть передбачатися податковi пiльги та порядок їх застосування.

Будь-якi питання щодо оподаткування регулюються цим Кодексом i не можуть встановлюватися або змiнюватися iншими законами України, крiм законiв, що мiстять виключно положення щодо внесення змiн до цього Кодексу та/або положення, якi встановлюють вiдповiдальнiсть за порушення норм податкового законодавства.

В Українi встановлюються загальнодержавнi та мiсцевi податки та збори.

До загальнодержавних належать податки та збори, що встановленi цим Кодексом i є обов'язковими до сплати на усiй територiї України, крiм випадкiв, передбачених цим Кодексом [42].

До мiсцевих належать податки та збори, що встановленi вiдповiдно до перелiку i в межах граничних розмiрiв ставок, визначених цим Кодексом, рiшеннями сiльських, селищних, мiських рад та рад об'єднаних територiальних громад, що створенi згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, у межах їх повноважень i є обов'язковими до сплати на територiї вiдповiдних територiальних громад.

Вiдносини, пов'язанi з установленням та справлянням мита, регулюються митним законодавством, якщо iнше не передбачено цим Кодексом.

Зарахування загальнодержавних податкiв та зборiв до державного i мiсцевих бюджетiв здiйснюється вiдповiдно до Бюджетного кодексу України.

Установлення загальнодержавних податкiв та зборiв, не передбачених цим Кодексом, забороняється.

Мiсцевi ради в межах повноважень, визначених цим Кодексом, вирiшують питання вiдповiдно до вимог цього Кодексу щодо встановлення податку на майно (в частинi податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки) та встановлення збору за мiсця для паркування транспортних засобiв, туристичного збору [41].

Установлення мiсцевих податкiв та зборiв, не передбачених цим Кодексом, забороняється.

Зарахування мiсцевих податкiв та зборiв до вiдповiдних мiсцевих бюджетiв здiйснюється вiдповiдно до Бюджетного кодексу України.

Спецiальнi податковi режими встановлюються та застосовуються у випадках i порядку, визначених виключно цим Кодексом.

Спецiальний податковий режим - система заходiв, що визначає особливий порядок оподаткування окремих категорiй господарюючих суб'єктiв.

Спецiальний податковий режим може передбачати особливий порядок визначення елементiв податку та збору, звiльнення вiд сплати окремих податкiв та зборiв.

Не визнаються спецiальними режимами податковi режими, не визначенi такими цим Кодексом.

Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республiки Крим, сiльських, селищних, мiських рад та рад об'єднаних територiальних громад, що створенi згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, щодо податкiв та зборiв [42].

Верховна Рада України встановлює на територiї України загальнодержавнi податки та збори i визначає:

1. перелiк загальнодержавних податкiв та зборiв;

2. перелiк мiсцевих податкiв та зборiв, установлення яких належить до компетенцiї сiльських, селищних, мiських рад та рад об'єднаних територiальних громад, що створенi згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад.

Законодавства багатьох держав не роблять розмежування між податками, зборами, митами, і податкову систему характеризують як сукупність податків і зборів. Природно, податки, мита, збори мають спільні ознаки, зокрема:

- обов’язковість сплати податків і зборів у відповідні бюджети й фонди;

- чітке надходження їх добюджетів і фондів, за якими вони закріплені;

- стягування їх на основі законодавчо закріпленої форми і порядку надходження;

- примусовий характер стягнення;

- здійснення контролю єдиними податковими органами;

- безеквівалентний характер платежів.

Однак, незважаючи на подібність цих механізмів, вони мають чіткі відмінності. Податки та збори відрізняються від податків:

- сенс. Податкові виплати забезпечують близько 80% доходів у доходній частині бюджету;

- призначення. Податки повинні відповідати потребам держави, а борги, збір - певні потреби чи витрати установ;

- обставини. Податки - це безумовні платежі, а мита, збори сплачуються у зв'язку з наданням послуг платнику державною установою, яка здійснює державні повноваження;

- характер обов'язку. Оплата податку пов'язана з чітко визначеним зобов'язанням платника; обов'язок і колекція характеризуються певним добровільним характером його дій і іноді не регулюються відносинами імперативного характеру;

- періодичність. Комісії, збори, збори часто є одноразовими, і їх оплата здійснюється без спеціальної системи; податки характеризуються певною періодичністю;

- відносини з оплатою характерні для мит, зборів (на відміну від податків).

Отже, збори та податки, на відміну від загальних податкових платежів, мають індивідуальний характер, вони завжди мають спеціальну мету та особливі інтереси.

Теперь розглянемо погляди різних авторів на визначення поняття «податкова система» (власна розробка на основі даних з джерел, представлених в першому стовпці табл. 1.1).Таблиця 1.1

Погляди різних авторів на визначення поняття «податкова система»

Автори

Джерело

Цитата

Комент

1

2

3

4

В.А. Скрип-ниченко [48]

Скрипниченко, В.А. Податки та оподаткування: навч. посіб. / В.А. Скрипниченко. - К. : Видавничий дім «БІНФА», 2017. – 272 с.

Сукупність податків, зборів, мит, що стягуються в установленому порядку, утворює податкову систему. – 250 с.

Визначення характеризує сутність цього терміну досить докладно, але розглядається тільки як ризик для суб'єктів господарювання.

Н.А. Мель-никова [33]

Бюджетна і податкова система України: посіб. / Н.А. Мельникова; під ред. Н.А. Мельникової. - К. : БДУ, 2015. – 262 с.

Податкова система - це взаємно пов'язана сукупність податків, що склалася в даній державі під впливом соціально-політичних, економічних і фінансових процессов. – 230 с.

У цьому визначенні конкретно не визначено, для якого предмету можуть виникнути непередбачені фінансові втрати, а загальне визначення є достатньо повним.

Продовження таблиці 1.1

1

2

3

4

Н.Е. Заєць, М.К. Фісенко [28]

Теорія фінансів: посіб. / Н.Є. Заєць, М.К. Фісенко, Т.В. Сорокіна [та ін.]; під ред. Н.Є. Заєць, М.К. Фісенко. - К. : БГЕУ, 2017. – 351 с.

Під податковою системою розуміється сукупність податків, мит і зборів, встановлених державою стягуються з метою створення централізованого загальнодержавного фонду фінансових ресурсів, а також сукупність принципів, методів, форм і методів їх потреби. – 115 с.

Взаємопов'язаний набір податків, зборів, мита, встановлених законодавчим органом (відповідно до Податкового кодексу) та встановлюється виконавчими органами тієї чи іншої країни з метою формування державного бюджету.

Т.Ф. Юткіна [55]

Юткіна, Т.Ф. Податки і оподаткування: підручник / Т.Ф. Юткіна. - К. : ИНФРА-М, 2016. – 429 с.


Під податковою системою розуміється сукупність податків, мит і зборів, що стягуються на території держави у відповідності з Податковим кодексом, а також сукупність норм і правил, що визначають правомочності і систему відповідальності сторін, що беруть участь у податкових правовідношеннях. – 300 с.

Розкрито характер податкового та податкового законодавства, функції податкової системи, її роль у зміцненні ринкових принципів управління та доходів державного бюджету.

Розглянуто історичні закони оподаткування, систему оподаткування в сучасних умовах як в Україні, так і в промислово розвинених країнах.

А.М. Кова-льова [31]

Фінанси: навч. посіб. / А.М. Ковальова; під ред. А.М. Ковальової. - К. : Фінанси і статистика, 2015. – 384 с.

Податкова система - сукупність податків, встановлених законодавчою владою і стягнутих виконавчими органами, а також методи і принципи побудови податків. – 109 с.

Розкрито сукупність принципів, методів, форм і способів їх збору, податкових органів.

Продовження таблиці 1.1

1

2

3

4

В.Ф. Тарасова, Л.Н. Семикіна, Т.В. Саприкіна [49]

Податки та оподаткування: навч. посіб. / В.Ф. Тарасова, Л.Н. Семикіна, Т.В. Саприкіна; під ред. Е.Е. Матвєєвої. - К. : КНОРУС, 2017. – 320 с.

Податкова система - це цілісне економічне явище, що складається з окремих частин, об'єднаних спільними завданнями, цілями і знаходяться в певному зв'язку між собою. На її становлення, розвиток і функціонування впливають різні фактори як об'єктивні (економічна еволюція, соціальні явища), так і відносно суб'ектівне. – 74 с.

Сукупність встановлених податків, а також принципів, форм і методів їх створення, зміни, скасування, збору та контролю форми податкової системи держави.

Е.Б. Шувалова, А.Є. Шувалов

[56]

Податки та оподаткування: навч. посіб. / Є.Б. Шувалова, А.Є. Шувалов-К. : Київський інститут економетрики, інформатики, фінансів і права, 2012. – 149 с.

Податкова система - це сукупність податків і зборів, що стягуються державою, а також принципів, форм і методів їх встановлення, зміни, скасування, справляння та контроля. – 84 с.

Показано особливості податкових систем провідних розвинених країн. Особлива увага приділяється правам, обов'язкам, обов'язкам платників податків, податковим контролем.

Н.Г. Дмитрієва, Д.Б. Дмитрієв [26]

Податки і оподаткування в Україні: монографія / Н.Г. Дмитрієва, Д.Б. Дмитрієв; під ред. В.М. Вороніна. - Миколаїв: Фенікс, 2014.


Податкова система включає в себе принципи, способи і методи стягування податків.

Виявлено сутність податків, податкової системи та податкової організації. Це детальний опис основних елементів податку: об'єкти оподаткування, ставки, пільги, порядок розрахунку та оплати.

А.В. Толкушкін [50]

Толкушкін, А.В. монографія /А.В. Толкушкін. - К.: МАУП, 2018.

Податкова система - сукупність податків і зборів, що стягуються в державі, а також форм і методів їх побудови.

Описано класифікацію податків, їх функції, податкові елементи, наведено порядок розрахунків та платежів.

Продовження таблиці 1.1

1

2

3

4

Е.Н. Петроченко

[37]

Теорія податків: наукова стаття / Петроченко Е.Н., Редько І.В.; під ред. Петроченко Е.Н. - Тернопіль, 2018.

Податкова система - сукупність встановлених і стягуються в тій чи іншій країні податків, форм і методів оподаткування, справляння та використання податків, а також податкових органів.

Податки є безумовними виплатами, а мита, збори сплачуються у зв'язку з наданням послуг платнику громадською організацією, яка здійснює державну владу.

Таким чином, податкова система являє собою сукупність взаємопов'язаних податків, що дозволяє встановити більш виважену платоспроможність платників податків, частково вирішити проблему ухилення від сплати податків, зробити загальне податкове навантаження менш психологічно менш помітним, а також розширити можливості використання податкової політики як регулюючий чинник, зміцнення соціального захисту та підвищення добробуту населення.

Податкова система за своєю природою є оболонкою для реалізації податкових механізмів в державі, що регулює правові відносини між:

- держава та платники - визначення основних елементів оподаткування, порядок обчислення та сплати податків, відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства;

- держава та органи місцевого самоврядування - щодо делімітації їх прав у законодавчій ініціативі в податковій сфері;

- держава та органи, що забезпечують збір податків, - визначити правовий статус цих органів, порядок адміністрування податків, відповідальність за своєчасне отримання податків у бюджеті, дотримання податкового законодавства;

- податкові органи та платники податків - стосовно їх взаємних прав та обов'язків та механізм їх реалізації [41].Структура податкової системи визначається співвідношенням податків і зборів, що утворюють податкову систему. Це залежить від пріоритетів стратегії розвитку країни, стану національної економіки та інших чинників. Актуальним є пошук такої комбінації податків, що сприятиме вирішенню викликів, з якими стикається податкова система.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Зміст вступ
Пояснювальна записка
Виконав студент
Виконала студентка
самостійної роботи
Історія розвитку
навчальних закладів
форми навчання
Теоретичні основи
Робоча програма
Міністерство освіти
Практична робота
вищої освіти
студент групи
навчальний заклад
молодших школярів
Загальні відомості
Конспект лекцій
виконання курсової
виробничої практики
роботи студентів
діяльності підприємства
Охорона праці
Практичне заняття
інтелектуальної власності
контрольної роботи
використаних джерел
охорони здоров
Курсовая работа
студентів спеціальності
Самостійна робота
Історія виникнення
загальна характеристика
загальноосвітніх навчальних
навчального закладу
фізичного виховання
студентка курсу
Дипломна робота
Студент групи