Конспект лекцій з дисципліни "державне та регіональне управління"


Поняття та види контролю в державному управлінніСторінка100/103
Дата конвертації27.02.2019
Розмір1.48 Mb.
Назва файлу2.-Опорний-конспект-ДРУ.doc
Навчальний закладТернопільський Національний Економічний Університет
ТипКонспект
1   ...   95   96   97   98   99   100   101   102   103
16.4. Поняття та види контролю в державному управлінні

Важливою ланкою системи державного управління є контроль. Контроль в державному управлінні – це одна із найважливіших функцій, яка дозволяє: порівняти фактичний стан у тій чи іншій галузі з вимогами, які поставлені перед нею; виявити недоліки та помилки в роботі і попередити їх; попередити можливі помилки, суб’єктивні неправомірні дії та небажані результати в діяльності учасників управлінських відносин; оцінити відповідність здійснення інших функцій управління завданням, що поставлені перед ним; виявити резерви та можливості удосконалення функціонування елементів державно-управлінської системи.

Контроль стає можливим завдяки наявності суб’єкта, об’єкта управління та взаємозв’язку між ними. Відповідно, контроль як тип відносин є ставленням суб’єкта до власної діяльності або до діяльності інших суб’єктів з точки зору дотримання певних норм. За допомогою контролю суб’єкт управління отримує інформацію для коригування управлінської діяльності. Діяльність, об’єднаних в певну структуру суб’єктів контролю, спрямована на досягнення управлінських цілей і заснована на використанні принципів, типів, методів і технологій контролю, визначається як процес контролю.

Суб’єктами контролю в державному управлінні виступають органи державної влади та органи місцевого самоврядування, структурні підрозділи зазначених органів, громадські організації, колективні та колегіальні органи управління тощо.

Об’єктами контролю є цілі, стратегії, процеси, функції і завдання, параметри діяльності, управлінські рішення, організаційні формування, їх структурні підрозділи та окремі виконавці. Взаємопов’язана сукупність контролюючого суб’єкта, контрольних дій та контрольованого об’єкта утворює організаційну систему контролю.

Реалізація контрольної функції в державному управлінні здійснюється в такі основні етапи: 1) визначення параметрів контролю – показників, критеріїв, норм, нормативів, стандартів функціонування управлінської системи; 2) діагностика фактичного стану справ у функціонуванні та розвитку об’єкта управління; 3) здійснення аналізу рівня відповідності фактичного стану керованих об’єктів встановленим параметрам їх функціонування та розвитку; 4) встановлення напрямків і причин відхилень в розвитку об’єктів управління; 5) вироблення рекомендацій щодо удосконалення механізмів державного управління.

З точки зору організаційного взаємозв’язку контролюючого суб’єкта і контрольованого об’єкта розрізняють такі види контролю, як: зовнішній (надвідомчий) і внутрішній (внутрішньовідомчий) .

Зовнішній контроль здійснюється органами, наділеними контрольними повноваженнями щодо організаційно непідпорядкованих об’єктів і в основному стосується однієї із сторін їх діяльності. Завданням зовнішнього контролю є забезпечення дотримання єдиних підходів до вирішення комплексних управлінських проблем, що стосується різних сфер, галузей, видів діяльності. Різновидами зовнішнього контролю виступають президентський, парламентський контроль, контроль органів виконавчої, судової влади, прокурорський нагляд. Зазначені види контролю здійснюються органами державної влади, які наділені спеціальними контрольними повноваженнями, та спеціально утвореними установами і організаціями. Суб’єктами зовнішнього контролю можуть також виступати політичні партії та громадські організації.

Внутрішній контроль здійснюється за діяльністю органів, які перебувають в адміністративній підпорядкованості, й спрямований на вирішення завдань, що стоять перед конкретним органом державного управління. Основними завданнями внутрішньо-відомчого контролю є: спостереження за функціонуванням підконтрольного об’єкту у внутрішньовідомчій системі; отримання об’єктивної та достовірної інформації щодо ефективності його діяльності, а також про стан законності і дисципліни на ньому; вжиття заходів для запобігання і усунення виявлених порушень; виявлення причин та умов, що зумовлюють виникнення таких порушень; надання допомоги у наведенні по­рядку на підконтрольному об’єкті.

В процесі здійснення внутрішнього контролю використовуються такі його форми як: інспектування; заслуховування звітів, повідомлень; ревізії; перевірки; обстеження; запити; моніторинг; експертиза; рейди та огляди; розгляд скарг, повідомлень.

У державному управлінні розрізняють такі види контролю як управлінський і бюджетний (фінансовий). Управлінський контроль – це процес спостереження і регулювання діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх матеріальних придатків з метою полегшення виконання організаційних завдань. Бюджетний (фінансовий) контроль здійснюється у формі різного роду перевірок з метою виявлення відповідності здійснюваних видатків попередньо затверджуваним кошторисам.

Управлінський контроль суттєво відрізняється від бюджетного контролю, зокрема:  • бюджетний контроль поширюється виключно на економічні дані, тоді як управлінський контроль включає показники, які не можна безпосередньо вартісно оцінити (наприклад, програму навчання);

  • управлінський контроль спирається на цілі, завдання, функції державного органу, технології їх досягнення та реалізації, спрямований на підвищення результативності та раціональності діяльності державного органу, а бюджетний – на підвищення ефективності діяльності державного органу;

  • управлінський контроль передбачає участь всієї організації і може здійснюватись тільки комплексно.

За етапами проведення контролю щодо часового його здійснення в процесі державного управління розрізняють попередній або превентивний, поточний або оперативний та підсумковий контроль.

Мета попереднього контролю полягає в попередженні та профілактиці можливих порушень. Його основні важелі закладені в процесі реалізації таких функцій управління, як планування, організація взаємодії.Поточний контроль відбувається безпосередньо в процесі роботи й передбачає регулювання поведінки підлеглих, обговорення проблем, що виникають, виявлення відхилень від планів, інструкцій тощо. Його мета полягає у з’ясуванні стану законності й дисципліни, в оцінюванні дій об’єктів контролю.

Мета ж підсумкового контролю полягає у порівнянні одержаних результатів із запланованими та перевірці виконання рішень, що були винесені контролюючими органами. Він є найбільш поширеним видом контролю, хоча і здійснюється з великим інтервалом між подією, що відбулась і її наслідками, а може завдяки цьому.

Для забезпечення ефективності контролю він повинен відповідати наступним вимогам: об’єктивності; плановості; систематичності; комплексного підходу до оцінки стану справ; гласності; дієвості; особистої відповідальності керівника за стан і організацію контролю.

Стан і поведінка об’єкта контролю визначається за допомогою методів контролю. Методи контролю у державному управлінні – сукупність способів практичної реалізації контрольної функції органів державної влади, як складової механізму управління певними об’єктами державного управління. Серед методів контролю, що найбільш широко застосовуються органами державної влади в процесі здійснення контрольної діяльності, можна виділити: експертні оцінки; статистичні методи; методи аналізу - порівняння, узагальнення; методи логічного осмислення розвитку об’єктів контролю.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   95   96   97   98   99   100   101   102   103


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Пояснювальна записка
Зміст вступ
Виконав студент
Виконала студентка
самостійної роботи
Історія розвитку
форми навчання
навчальних закладів
Теоретичні основи
Міністерство освіти
Робоча програма
студент групи
Практична робота
вищої освіти
молодших школярів
навчальний заклад
виконання курсової
Конспект лекцій
роботи студентів
Загальні відомості
діяльності підприємства
виробничої практики
Практичне заняття
Охорона праці
інтелектуальної власності
використаних джерел
охорони здоров
Курсовая работа
контрольної роботи
Історія виникнення
студентів спеціальності
Самостійна робота
навчального закладу
студентка курсу
загальна характеристика
світової війни
студентка групи
Дипломна робота
фізичного виховання