Конспект лекцій з дисципліни "державне та регіональне управління"Сторінка19/103
Дата конвертації27.02.2019
Розмір1.48 Mb.
Назва файлу2.-Опорний-конспект-ДРУ.doc
Навчальний закладТернопільський Національний Економічний Університет
ТипКонспект
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   103
3.3. Методи управлінської діяльності

Методи управлінської діяльності – це способи і прийоми аналізу та оцінки управлінських ситуацій, використання правових і організаційних форм, впливу на свідомість і поведінку людей в керованих суспільних процесах, відносинах і зв’язках.

Методи управлінської діяльності забезпечують конкретний владний вплив на процеси суспільного і державного розвитку, на діяльність владних структур і конкретних посадових осіб через певну систему засобів. В цьому контексті під засобами розуміють окремі інструменти, через які реалізується державна політика і уточнюються вплив методів управління.

В науковій літературі наводяться різні підходи до класифікації методів управлінської діяльності але найбільш поширеним є - за формами впливу на об’єкти управління. За даною ознакою методи управлінської діяльності поділяються на методи прямого і методи непрямого (опосередкованого) впливу.

Методи прямого впливу безпосередньо діють на об’єкти управління. Такий безпосередній вплив здійснюється за допомогою інструментів адміністративно-правового характеру, які регламентують поведінку громадян, організацій, та економічних інструментів прямого впливу.

Методи непрямого впливу – це методи, які визначають поведінку людей і організацій не прямо, а опосередковано, через формування певного економічного, соціально-політичного середовища, яке змушує їх діяти у визначеному державою напрямку. Опосередковане управління – це вплив органів влади на економічні та соціально-політичні інтереси, який здійснюється інструментами фінансово-бюджетного, грошово-кредитного, цінового, валютного регулювання, соціально-політичного управління. Іншими словами держава через зазначені інструменти створює умови, за яких об’єкти управління поводяться у відповідності до поставлених нею цілей.

Методи управлінської діяльності також зазвичай класифікують за двома основними групами: 1) методи функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування; 2) методи забезпечення реалізації цілей і функцій державного управління (рис.1.3).


Методи функціонування органів державної влади і органів місцевого самоврядування охоплюють способи, прийоми, дії (у тому числі посадових осіб, залучених в процеси державного управління), які пов’язані з підготовкою і реалізацією управлінських рішень, а також здійсненням правової і організаційної державно-управлінської діяльності. Ці методи забезпечують узгодженість, зумовленість, обґрунтованість і ефективність всіх управлінських функцій, організаційних структур, форм, методів і стадій управлінської діяльності.

Так, при підготовці управлінських рішень використовуються такі способи і прийоми дій як: вивчення конкретних управлінських ситуацій на місцях, в керованих об’єктах; ознайомлення з досвідом вирішення подібного управлінського завдання; складання інформаційних записок; аналіз статистичних матеріалів; обґрунтування різних альтернатив вирішення проблеми в умовах обмеженості ресурсів.

У державному управлінні застосовуються такі методи підготовки управлінських рішень: системний і функціональний аналіз; методи прогнозування; методи теорії ігор і статистичної теорії прийняття рішень; ймовірнісно-статистичні методи; математичне програмування; економіко-статистичне моделювання; теорії масового обслуговування та інші.

До цієї групи методів також відносяться: метод правового регулювання, методи переконання, методи примусу, державного контролю.

Так, методом правового регулювання держава, через свої органи, здійснює вплив на суспільні відносини, дозволяючи їх учасникам здійснювати дії правового характеру, надаючи їм відповідні права і накладаючи на них певні обов’язки, а також надає можливість вибору варіантів поведінки в межах, встановлених правовими нормами.

Метод переконання базується на авторитеті влади, на довірі до неї, формуванні соціального клімату і широко використовується для налагодження зв’язків з громадськістю. При недієвості методу переконання, в умовах вимушеної необхідності органи влади можуть вдаватись до методу примусу.

Велика група методів функціонування органів влади пов’язана з правовою і організаційною державно-управлінською діяльністю. Це методи роботи з інформацією, методи правотворчої, оперативно-виконавчої і правоохоронної діяльності, методи підготовки і проведення організаційних заходів, методи відбору управлінських кадрів, методи виконання і контролю.

Методи забезпечення реалізації цілей і функцій державного управління – це прийоми, способи, операції стимулювання, активізації і спрямування діяльності людини з боку органів державної влади чи місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

За аспектами впливу на інтереси і мотиви поведінки людини і, відповідно, за змістом, методи забезпечення реалізації цілей і функцій державного управління можна розділити на економічні, соціально-політичні, адміністративні та морально-етичні.

Економічні методи обумовлені роллю економічних інтересів в житті людей і, відповідно, в управлінських процесах. Можливості придбання і розширення особистої власності, свобода підприємництва, діючі в суспільстві матеріальні стимули, характер і рівень оплати праці, інші економічні явища завжди привертають увагу людей, і, оперуючи ними, враховуючи це, органи державної влади можуть багато чого домогтись в реалізації цілей і функцій державного управління. Застосування економічних методів дає змогу державним органам створювати економічні умови, які спонукають фізичних і юридичних осіб діяти в необхідному для суспільства напрямі, вирішувати ті чи інші завдання згідно із загальнодержавними та приватними інтересами. До економічних методів відноситься фінансово-бюджетне, грошово-кредитне, цінове, валютне регулювання економіки.

Соціально-політичні методи пов’язані з умовами праці, побуту, дозвіллям людей, наданням їм соціальних послуг, залученням в процес владовідносин, розвитком трудової, громадської і політичної активності. Вони впливають на соціально-політичні інтереси людей, їх статус в суспільстві, можливості вільної самореалізації. Поглиблення демократизму держави об’єктивно веде до зростання ролі даної групи методів.

Адміністративні методи це способи і прийоми, дії прямого і обов’язкового визначення поведінки і діяльності людей зі сторони відповідних керівних компонентів держави. Основними ознаками даних методів є: а) прямий вплив державного органу або посадової особи на волю виконавців шляхом встановлення їх обов’язків, норм поведінки і видання конкретних вказівок; б) односторонній вибір способу вирішення існуючого завдання, варіанта поведінки, однозначне вирішення ситуації, яке підлягає обов’язковому виконанню; в) безумовна обов’язковість розпоряджень і вказівок, невиконання яких може потягнути за собою різні види юридичної відповідальності.

Адміністративні методи ґрунтуються на силі державної влади, і поділяються на заходи заборони, дозволу і примусу. Основними сферами використання адміністративних методів є: охорона навколишнього середовища (екологічні норми, ліміти, штрафи, санкції); підтримання мінімальних параметрів життя населення (мінімальна зарплата, прожитковий мінімум, соціальні нормативи, соціальні стандарти); ліквідація негативних наслідків ринкової конкуренції (монополізму через встановлення квот на виробництво, обмеження цін, рентабельності) та боротьба з тіньовим бізнесом; задоволення потреб споживачів та захист їхніх прав (державні замовлення, стандарти, сертифікація. соціально-економічні норми і нормативи, ліцензування діяльності); захист національних інтересів в зовнішньоекономічній діяльності (імпортні квоти, ліміти, митні обмеження, державна експертиза, реєстрація); забезпечення реалізації цільових комплексних програм.

Морально-етичні методи займають одне з чільних місць і ґрунтуються на зверненнях до гідності, честі і совісті людини. Вони включають в себе заходи виховання, роз’яснення і популяризації цілей та змісту управління, засоби морального заохочення і стягнення, врахування психологічних особливостей характеру і орієнтації людини. Їх зміст полягає в тому, щоб виробити і підтримати в людей певні переконання, духовні цінності, моральні позиції, психологічні установки по відношенню до управління і тих дій, які необхідні для його здійснення.

Прикладами використання морально-етичних методів є політична і соціальна реклама, орієнтація суб’єктів ринку на пріоритети державних програм, проведення роз’яснювальної, пропагандистської роботи серед населення, спеціальні програми на радіо і телебаченні, публікації у періодичних виданнях, соціологічні дослідження й опитування.

Важливо не протиставляти методи управлінської діяльності, а застосовувати їх комплексно, вибірково, у відповідності з обставинами, характером ситуацій і рівнем поведінки людей. Кожен метод має свої певні межі і в цих межах він повинен залучатись в державне управління.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   103


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
Методичні рекомендації
навчальної дисципліни
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Виконав студент
Зміст вступ
Пояснювальна записка
Виконала студентка
самостійної роботи
Історія розвитку
навчальних закладів
форми навчання
Теоретичні основи
Практична робота
Робоча програма
Міністерство освіти
студент групи
вищої освіти
Загальні відомості
виконання курсової
навчальний заклад
Конспект лекцій
молодших школярів
діяльності підприємства
роботи студентів
виробничої практики
Практичне заняття
охорони здоров
використаних джерел
Самостійна робота
інтелектуальної власності
Охорона праці
Курсовая работа
контрольної роботи
студентів спеціальності
Історія виникнення
навчального закладу
фізичного виховання
студентка курсу
загальна характеристика
студентка групи
світової війни
загальноосвітніх навчальних