Конспект лекцій з дисципліни "державне та регіональне управління"Сторінка76/103
Дата конвертації27.02.2019
Розмір1.48 Mb.
Назва файлу2.-Опорний-конспект-ДРУ.doc
Навчальний закладТернопільський Національний Економічний Університет
ТипКонспект
1   ...   72   73   74   75   76   77   78   79   ...   103
Основними принципами державної регіональної політики є:

– конституційність та законність - відповідність Конституції України та законам України, міжнародним договорам, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

– співробітництво - узгодження цілей, пріоритетів, завдань, заходів і дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, забезпечення взаємодії між ними під час формування та реалізації державної регіональної політики;

– паритетність - забезпечення рівних можливостей доступу об'єктів державної регіональної політики до ресурсів державної фінансової підтримки регіонального розвитку;

– відкритість - прозорість, прогнозованість, передбачуваність, послідовність діяльності органів державної влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування під час формування та реалізації державної регіональної політики;

– субсидіарність - децентралізація владних повноважень, їх передача іншим органам на найнижчий рівень управління, які можуть їх реалізувати найбільш ефективно;

– координація - взаємозв'язок та узгодженість довгострокових стратегій, планів та програм розвитку на державному, регіональному та місцевому рівні;

– єдність - зменшення соціально-економічних диспропорцій між окремими регіонами, забезпечення просторової, політичної, економічної, соціальної, гуманітарної цілісності України;

– історична спадкоємність - врахування та збереження позитивного досвіду розвитку регіонів;

– сталий розвиток - забезпечення невиснажливого, ощадного та ефективного використання енергетичних, матеріальних, природних та інших ресурсів для задоволення потреб нинішнього покоління з урахуванням інтересів майбутніх поколінь.

Формування та реалізація сучасної державної регіональної політики України в нових геополітичних умовах, повинні ґрунтуватись на врахуванні системи екзогенних факторів впливу:

– світового масштабу (глобалізації світових економічних відносин, інформатизації суспільства, трансформації системи масової комунікації, розвитку інноваційних процесів, міжнародної конкуренції);

– європейського рівня (запровадження процесів європейської регіоналізації, розширення Євросоюзу, міжрегіонального та транскордонного співробітництва).

З точки зору активізації участі України в європейському регіональному співробітництві, просування її в напрямку європейської інтеграції, об’єктивною є необхідність вивчення позитивного досвіду регіональної політики ЄС, конструктивне його залучення в процес розробки та реалізації такої державної регіональної політики України, яка б відповідала базовим принципам регіональної політики ЄС.

Так, основним напрямком регіональної політики ЄС є – сприяння соціально-економічній конвергенції країн і регіонів, тобто, вирівнювання територіальних диспропорцій шляхом підтримки неконкурентоспроможних регіонів. Зокрема, підтримка структурно слабких регіонів (згідно уніфікованих критеріїв ЄС – щодо рівня безробіття, динаміки міграційних потоків, показників ВВП на душу населення, питомої ваги сільського господарства і депресивних галузей промисловості у ВВП), може здійснюватись двома шляхами:1) орієнтації на скорочення дисбалансів у рівнях економічного розвитку регіонів на основі принципу соціальної справедливості; 2) зміцнення конкурентоздатності окремих регіонів з метою досягнення найбільш високих макроекономічних показників в цілому по країні. Основним засобом реалізації регіональної політики ЄС, зокрема, щодо структурної підтримки та підтримки конкурентоспроможності регіонів є структурні фонди ЄС.

Відповідно, державна регіональна політика України в умовах глобалізації та європейської регіоналізації повинна бути спрямована на: досягнення загальноєвропейських норм та стандартів; посилення міжрегіонального та транскордонного співробітництва, залучення до нього приватного бізнесу, недержавних та громадських організацій (особливо в контексті наближення кордону ЄС до України); активізацію зовнішньоторговельної діяльності, зокрема в контексті вступу України до світової організації торгівлі (створення зон вільної торгівлі; єдиних систем співпраці на рівні регіонів, муніципалітетів); розвиток інституційного забезпечення інтеграційних процесів через функціонування різноманітних міждержавних і міжрегіональних організацій; розвиток транскордонної інфраструктури; активізацію формування транспортних коридорів (в орієнтації на Балто-Чорноморську вісь) на основі максимального використання транзитного положення України; адаптацію національного законодавства з питань регіональної політики до норм і стандартів Євросоюзу; запровадження стандартів ЄС щодо адміністративно-територіального устрою, удосконалення організації регіонального управління та місцевого самоврядування; здійснення заходів щодо створення системи економічно та фінансово самодостатніх громад (по типу регіонів в ЄС) та підвищення ролі регіонів у забезпеченні сталого розвитку.

З огляду на це, метою державної регіональної політики України є – створення умов для динамічного, збалансованого, комплексного соціально-економічного розвитку України та її регіонів, підвищення рівня життя населення, забезпечення додержання гарантованих державою соціальних стандартів для кожного її громадянина незалежно від місця проживання, а також поглиблення процесів ринкової трансформації на основі підвищення ефективності використання потенціалу регіонів, підвищення дієвості управлінських рішень, удосконалення управлінської діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Для досягнення мети державної регіональної політики необхідним є вирішення системи завдань державної регіональної політики України:

– вироблення комплексних правових, організаційних, економічних та інших механізмів ефективного використання соціально-економічного потенціалу кожного регіону;

– здійснення на інноваційній основі структурної перебудови економіки регіонів з урахуванням особливостей їх потенціалу;

– поетапне зменшення рівня територіальної диференціації економічного розвитку регіонів та соціального забезпечення громадян;

– широкий розвиток підприємництва як головного фактора соціально-економічного розвитку держави та її регіонів, підвищення зайнятості населення, наповнення місцевих бюджетів;

– зміцнення економічної інтеграції з використанням переваг територіального поділу і кооперації праці, що є одним з головних чинників підвищення конкурентоспроможності держави на міжнародних ринках;

– забезпечення здатності територіальних громад та органів місцевого самоврядування в межах, визначених законодавством, самостійно і відповідально вирішувати питання соціально-економічного розвитку територій;

– удосконалення міжбюджетних відносин, вироблення чітких критеріїв і ефективних механізмів надання державної підтримки розвитку територій; забезпечення фінансової самодостатності регіонів, та фінансової спроможності органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади;

– досягнення продуктивної зайнятості населення, стабілізації та поліпшення демографічної ситуації в державі та регіонах;

– вдосконалення системи охорони довкілля, вироблення механізмів екологічної політики;

– налагодження міжнародного співробітництва у сфері регіональної політики, наближення національного законодавства до норм і стандартів ЄС; а також розвитку транскордонного та міжрегіонального співробітництва як дієвого заходу зміцнення міждержавних відносин та вирішення регіональних проблем;

– удосконалення нормативно-правового та інституційного забезпечення взаємодії центральних, місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо управління регіональним розвитком;

– запровадження державного механізму стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів та депресивних територій з метою подолання істотних відмінностей у рівнях їх соціально-економічного розвитку;

– реалізація нових управлінських технологій регіонального управління як засобу підвищення дієвості управлінських рішень.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   72   73   74   75   76   77   78   79   ...   103


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Пояснювальна записка
Зміст вступ
Виконав студент
Виконала студентка
самостійної роботи
Історія розвитку
навчальних закладів
форми навчання
Теоретичні основи
Міністерство освіти
Робоча програма
студент групи
Практична робота
вищої освіти
молодших школярів
навчальний заклад
виконання курсової
Конспект лекцій
виробничої практики
Загальні відомості
діяльності підприємства
роботи студентів
Охорона праці
Практичне заняття
охорони здоров
контрольної роботи
використаних джерел
інтелектуальної власності
Самостійна робота
Курсовая работа
студентів спеціальності
Історія виникнення
навчального закладу
студентка курсу
загальна характеристика
загальноосвітніх навчальних
світової війни
студентка групи
фізичного виховання