Конспект лекцій з дисципліни "державне та регіональне управління"Сторінка86/103
Дата конвертації27.02.2019
Розмір1.48 Mb.
Назва файлу2.-Опорний-конспект-ДРУ.doc
Навчальний закладТернопільський Національний Економічний Університет
ТипКонспект
1   ...   82   83   84   85   86   87   88   89   ...   103
Засоби реалізації програми економічного і соціального розвитку регіону: економічні важелі (формування та використання місцевих бюджетів, встановлення місцевих податків і зборів, здійснення регіональних замовлень, формування спеціальних позабюджетних фондів, об’єднання на договірних засадах коштів підприємств та організацій, розташованих на даній території, і їх спрямування на вирішення комплексних регіональних проблем та завдань, залучення інвестицій, стимулювання інноваційної діяльності, розвиток міжрегіонального та транскордонного співробітництва), а також нормативно-правові та адміністративні важелі (контроль за дотриманням законодавства, управління державною та комунальною власністю, ліцензування та надання дозволів на зайняття підприємницькою діяльністю, відведення земельних ділянок під будівництво, укладання контрактів та угод, запровадження квот, визначення лімітів природокористування тощо).

Стратегічне планування соціально-економічного розвитку регіону забезпечує чітку координацію зусиль всіх підприємницьких структур регіону стосовно розвитку найважливіших сфер, галузей, секторів регіону; вищий рівень готовності підприємницьких структур регіону до змін народногосподарської кон’юнктури, змін зовнішньої ситуації та внутрішньої політики регіону; обумовлює постановку чітких цілей і завдань через розробку відповідних концепцій, стратегій регіонального розвитку та стратегічних планів.

Стратегія соціально-економічного розвитку регіону – це система принципів і положень, кількісних та якісних параметрів, орієнтованих на досягнення певних соціально-економічних результатів розвитку регіону у віддаленій перспективі. Стратегія регіонального розвитку визначає цілі, завдання, пріоритети та напрями сталого розвитку регіону на середньостроковий (4-6 років) та довгостроковий (10-15 років) період.

Головне завдання розробки та реалізації стратегії регіонального розвитку – визначення загального напрямку розвитку регіону, концентрація регіональних зусиль та ресурсів на вирішенні найважливіших орієнтирів та завдань регіонального розвитку на основі врахування конкурентних переваг, сильних та слабких сторін розвитку регіону, його потенційних можливостей та загроз розвитку.

14.4. Регіональний аналіз: сутність та методичні засади здійснення

Регіональний аналіз - це сукупність адекватних способів і прийомів для дослідження системи показників функціонування економіки регіону в цілому, а також окремих територіально-господарських формувань, регіональних процесів і явищ. Це є основа економічного обґрунтування управлінських рішень щодо регулювання соціально-економічного розвитку регіону в цілому, щодо розташування, організації, функціонування окремих територіально-господарських формувань у регіоні.

В системі організаційно-функціональних механізмів регіонального управління регіональний аналіз виконує сукупність завдань, які можуть бути згруповані в управлінському (спрямованому на обґрунтування процедури прийняття управлінських рішень), соціально-економічному (зорієнтованому на ідентифікацію проблем соціально-економічного розвитку регіону), економіко-географічному (для виявлення умов і можливостей раціонального розміщення виробництва на території регіону) та ринкознавчому (зосередженому на аналізі стану, тенденцій та ємності регіональних ринків) аспектах.

Регіональний аналіз проводиться органами управління регіоном шляхом розрахунку системи показників, які взаємопов’язані між собою і відображають соціально-економічні процеси та явища для даних умов, місця і часу (натуральних, вартісних, абсолютних, відносних, кількісних (обсягових), якісних, часткових, узагальнюючих тощо), а також використання системи спеціальних прийомів досліджень, таких як: прийоми порівняння, групування, деталізації, елімінування, індексного, балансового методів, графічних прийомів. економіко-математичних, економіко-статистичних, експертних та ін.).

З метою аналізу регіональних процесів та явищ застосовуються такі основні види регіонального аналізу: системний, факторний, секторний, кластерний аналіз, SWOT-аналіз, PEST-аналіз та інші. Специфічну роль у здійсненні регіонального аналізу відіграє застосування гео-інформаційних систем та технологій.


14.5. Використання інструментарію регіонального маркетингу в системі регіонального управління

Регіональний маркетинг розглядається як система управління регіональними соціально-економічними процесами, яка включає в себе комплекс заходів щодо формування і вивчення регіональних (локальних) ринків, максимального пристосування структури економіки регіону до виливу внутрішніх і зовнішніх факторів, узгодження інтересів суб’єктів господарювання та органів управління для забезпечення відповідного рівня і якості життя населення регіону, стабілізації соціально-економічного розвитку регіону, врахування сильних, слабких сторін та конкурентних переваг розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

Завданнями регіонального маркетингу в системі спеціальних механізмів регіонального управління є:1) вибір пріоритетів економічного і соціального розвитку території; виявлення цільових сегментів ринку для розвитку регіональної економіки; 2) створення механізму економічної зацікавленості у розвитку галузей найбільш привабливих і перспективних для території шляхом запровадження спеціальних режимів фінансово-бюджетного, грошового-кредитного та цінового регулювання; укладання договорів (угод) з іншими територіями; 3) поширення інформації про конкурентні переваги регіону; залучення у регіон нових інвестицій та суб’єктів господарювання; 4) підвищення конкурентоспроможності інституційних одиниць територіального утворення; гармонізація інтересів всіх суб’єктів ринку; надання ділової інформації суб’єктам господарювання про бізнес на даній території, про розвиток ділової активності; 5) формування привабливого іміджу органів влади у регіоні, поширення позитивної інформації про них; 6) сприяння додатковим надходженням до бюджету, підвищення конкурентоспроможності території і збільшення можливості більш ефективного вирішення регіональних соціально-економічних та екологічних проблем; 7) створення комфортного життєвого середовища.

За допомогою використання регіонального маркетингу оцінюються і підтримуються конкурентні переваги регіону, тобто його привабливість для інвестицій порівняно з іншими регіонами-конкурентами.

З метою формування позитивного іміджу регіону органи регіонального управління можуть застосовувати спеціальні методи маркетингових досліджень, проводити опитування різних цільових груп (підприємців, інвесторів, мешканців регіону, туристів та ін.) щодо перспектив розвитку території, і на цій основі розробляти "ідеальне" бачення розвитку регіону, формувати цілі та стратегії їх досягнення з виявленням пріоритетів регіонального розвитку, визначати різноманітні інструменти та здійснювати підготовку заходів щодо їх реалізації.

Застосування засобів регіонального маркетингу дає можливість органам регіонального управління враховувати зміни і тенденції розвитку регіону в зовнішньому середовищі; краще координувати процес прийняття рішень з урахуванням потреб різних цільових груп; забезпечувати узгодження комплексу пропонованих послуг з потребами цільових груп; ефективно використовувати наявний соціально-економічний та інноваційний потенціал регіону з метою поліпшення іміджу території; забезпечувати зміцнення позицій регіону на ринках; сприяти залученню громадськості до прийняття важливих рішень щодо регіонального розвитку.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   82   83   84   85   86   87   88   89   ...   103


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
Методичні рекомендації
навчальної дисципліни
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Виконав студент
Зміст вступ
Пояснювальна записка
Виконала студентка
самостійної роботи
Історія розвитку
навчальних закладів
форми навчання
Теоретичні основи
Практична робота
Робоча програма
Міністерство освіти
студент групи
вищої освіти
Загальні відомості
виконання курсової
навчальний заклад
Конспект лекцій
молодших школярів
діяльності підприємства
роботи студентів
виробничої практики
Практичне заняття
охорони здоров
використаних джерел
Самостійна робота
інтелектуальної власності
Охорона праці
Курсовая работа
контрольної роботи
студентів спеціальності
Історія виникнення
навчального закладу
фізичного виховання
студентка курсу
загальна характеристика
студентка групи
світової війни
загальноосвітніх навчальних