Конспект лекцій з дисципліни "державне та регіональне управління"Сторінка87/103
Дата конвертації27.02.2019
Розмір1.48 Mb.
Назва файлу2.-Опорний-конспект-ДРУ.doc
Навчальний закладТернопільський Національний Економічний Університет
ТипКонспект
1   ...   83   84   85   86   87   88   89   90   ...   103
14.6. Моніторинг розвитку регіону

Моніторинг розвитку регіону розглядається як складна система збору, збереження, передавання і підготовки інформації для аналізу і прийняття управлінських рішень щодо соціально-економічного розвитку регіону. Це є спеціально організоване цільове неперервне (систематичне) спостереження і короткострокове прогнозування розвитку найважливіших регіональних процесів і явищ з метою їх аналізу, ідентифікації та виявлення кола регульованих факторів у процесах підготовки і прийняття управлінських рішень.

Риси моніторингу соціально-економічного розвитку регіону:

  • цільовий характер спостереження з орієнтацією на виявлення (ідентифікацію) проблемних ситуацій розвитку основних процесів у соціальній та економічній сферах регіону;

  • орієнтація, по-перше, на пошук кола регульованих факторів (встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок; встановлення для суб'єктів господарювання розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету; розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій), по-друге, прогнозування можливих наслідків тих або інших рішень у коротко-, середньо- і довготерміновій перспективі;

  • інтегрований облік даних статистичних органів, соціологічних служб та наукових установ; включення їх у сферу спостереження;

  • короткострокове прогнозування перебігу регіональних процесів та явищ.

Завдання моніторингу економічного і соціального розвитку регіону: 1) вичленування регіонального розвитку (окремих складових, факторів та тенденцій розвитку регіональної соціально-економічної системи) у системі вищого порядку – національній економіці; 2) виділення внутрішньої структури регіональних процесів та явищ, їх характеристика; 3) виявлення сукупності внутрішніх та зовнішніх факторів, що впливають на перебіг регіональних соціально-економічних, екологічних, суспільно-політичних та інших процесів та явищ; 4) безперервне спостереження за станом соціально-економічного розвитку регіону, рівнем та ефективністю використання його соціально-економічного потенціалу; 5) системний аналіз потоків всіх видів інформації щодо регіонального розвитку; побудова інформаційних статистичних моделей, створення баз даних для статистики галузей, секторів, сфер та видів діяльності в регіоні; 6) вивчення структури множини користувачів інфор­мації; побудова моделей потреб користувачів інформації, отриманої в результаті соціально-економічного моніторингу; 7) розробка та застосування методик відстеження тенденцій розвитку у різних галузях, секторах, сферах регіональної економіки; 8) здійснення короткотермінового прогнозування регіонального розвитку; 9) комплексна оцінка кон’юнктури регіональних (локальних) ринків; 10) обґрунтування і розробка пропозицій щодо прийняття управлінських рішень стосовно виявлених в процесі моніторингу змін регіонального розвитку; 11) фіксування і аналіз результатів управлінських рішень, прийнятих органами управління регіоном щодо регулювання його розвитку.

Для проведення моніторингу регіонального розвитку суб'єктами регіонального управління застосовується система індикаторів, а саме: індикатори економічної діяльності, структурні індикатори, соціальні та інфраструктурні, екологічні, суспільно-політичні, демографічні, зовнішньоекономічні індикатори, а також індикатори підприємницької, інвестиційної та інноваційної діяльності тощо.Методи проведення моніторингу регіонального розвитку: економетричного моделювання; методи економічних індикаторів та індексів; методи порівняльної регіоналістики; статистичні методи (аналізу динамічних рядів); методи коротко- та середньострокового прогнозування.

РОЗДІЛ 5. МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

ТЕМА 15. ВНУТРІШНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ОРГАНОМ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
15.1. Орган державної влади як об’єкт організації

15.2. Організаційна структура органу державної влади

15.3. Сутність і особливості менеджменту органу державної влади

15.4. Стратегічне управління в органі державної влади

15.5. Інформаційне та комунікаційне забезпечення внутрішньої організації органу державної влади

15.6. Підготовка та прийняття рішень в органах державної влади

15.7. Зв'язки з громадськістю в системі управлінської діяльності органу державної влади
15.1. Орган державної влади як об’єкт організації

Орган державної влади – це відносно відокремлена частина єдиної системи органів державної влади, побудованої за конституційним принципом розподілу влади, який створюється у певному, визначеному законом, порядку і здійснює завдання та функції на підставі державно владних повноважень, власної компетенції.

Ознаки органу державної влади: 1) залежно від правового статусу орган державної влади здійснює притаманні йому завдання та функції держави; 2) у межах статусу орган виступає від імені держави та за її дорученням, є її офіційним представником; 3) для здійснення власних завдань і функцій держава наділяє органи державної влади державно-владними повноваженнями, які закріплюються в окремому нормативному правовому акті й дають змогу здійснювати державну владу; 4) на основі закріплених повноважень визначаються конкретні права й обов'язки цих органів, у межах яких вони вправі реалізувати надані їм права, приймати відповідні акти, обов'язкові до виконання підпорядкованими органами, службовими особами і громадянами, а також здійснювати контроль за їх виконанням; 5) в результаті діяльності органів державної влади приймаються рішення, які найчастіше мають форму правового акту (закони, постанови, розпорядження та ін.); 6) предметом праці в органах державної влади є інформація, яка також є одним із ресурсів цих органів.

Матеріальну основу організації і діяльності органу державної влади становлять кошти державного бюджету.

Органи державної влади різняться в залежності від набору закріплених за ними функцій та елементів управління і за своїм статусом можуть бути класифіковані за різними критеріями: (рис.15.1).Рис. 15.1. Класифікація органів державної владиСутність органу державної влади як об’єкта організації, його характер можна визначити як цілісну сукупність складових компонентів: політичного (виражає державно-владний характер), соціального (вирішує загально значимі справи, завдання, орієнтується та потреби і запити суспільства), юридичного (приймає нормативні правові акти, здійснює виконавчо-розпорядчу і правоохоронну діяльність), адміністративно-управлінського (реалізує функції, що є актуальними на певному етапі суспільного розвитку, і наділяється для цього необхідними засобами).

Орган державної влади наділяється державно-владними повноваженнями зовнішнього і внутрішнього характеру. Зовнішні регулюють його зв’язки з іншими органами влади як по вертикалі, так і горизонталі, з громадськістю, з бізнесовими структурами і т.д. Внутрішні повноваження регулюють діяльність всередині організації (прийняття на роботу, керівництво конкретними підрозділами, кадровими, матеріально-технічним, інформаційним, фінансовим забезпеченням).

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   83   84   85   86   87   88   89   90   ...   103


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Пояснювальна записка
Зміст вступ
Виконав студент
Виконала студентка
самостійної роботи
Історія розвитку
навчальних закладів
форми навчання
Теоретичні основи
Міністерство освіти
Робоча програма
студент групи
Практична робота
вищої освіти
молодших школярів
навчальний заклад
виконання курсової
Конспект лекцій
виробничої практики
Загальні відомості
діяльності підприємства
роботи студентів
Охорона праці
Практичне заняття
охорони здоров
контрольної роботи
використаних джерел
інтелектуальної власності
Самостійна робота
Курсовая работа
студентів спеціальності
Історія виникнення
навчального закладу
студентка курсу
загальна характеристика
загальноосвітніх навчальних
світової війни
студентка групи
фізичного виховання