Методичні рекомендації до курсу для студентів педагогічного інституту пояснювальна запискаСкачати 453.8 Kb.
Сторінка1/26
Дата конвертації05.03.2018
Розмір453.8 Kb.
Назва файлуids151.doc
Навчальний закладВиразне читання Методичні рекомендації до курсу для студентів педагогічного інституту ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Виразне читання Методичні рекомендації до курсу для студентів педагогічного інституту


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Національне відродження, демократичні перетворення в Україні потребують розв’язання проблеми національної освіти, докорінного оновлення загальноосвітньої і вищої школи.

Перед сучасною національною школою ставиться відповідальне зав­дання - формувати людську особистість майбутнього суспільства, в якій би гармонійно поєднувались духовне багатство, моральні, розумові й фізичні якості. Важливу функцію у цьому складному процесі відіграє художня література, освітньо-виховні можливості якої невичерпні. Герої творів, події, явища викликають співпереживання, захоплюють. Літературний твір — переважно результат спостережень письмен­ника за природою, життям людей, самим собою. Вчитель має вибрати такі види роботи над текстом, які б допомогли дітям сприйняти про­читане саме так, як передає його автор, уявити, засвоїти предмети, явища, картини в тому порядку й повноті, як прагнув передати їх автор, подивитись на речі його очима, мислити його думками, переживати разом з ним.

На зразках літературних творів учитель успішно здійснює триєди­ний процес: навчання, розвиток і виховання дітей. Реалізувати цей процес у практичній діяльності вчитель може в першу чергу через ви­разне читання художніх творів. Мета курсу виразне читання:

- озброїти майбутнього педагога методами і прийомами навчання дітей виразно читати з урахуванням їхніх вікових особливостей та можливостей;

- розширити знання студентів з теорії мистецтва мовленого слова та удосконалити виконавчу майстерність майбутніх учителів;

Виразне читання художніх текстів і виразність мови вчителя - засоби розвитку культури усної мови учнів. Тому безпосереднє живе сло­во вчителя і текст підручника служать важливим джерелом здобуття знань. Ефективність здобуття знань залежить від того, наскільки сло­во вчителя або читаний ними текст спонукатиме учнів до активного мислення, розуміння ними змісту і значення слова, правильного спів­відношення його об’єктами і явищами реального світу.

Учитель має домогтися, щоб виразне слово стало одним із методів пізнання учнями літератури як виду мистецтва, спроможного активно впливати на слухача, бо "...це перша і основна форма конкретного на­очного навчання літератури”.1 Справді, дія словом є найдосконалішим засобом людського спілкування, засобом впливу на співрозмовника, за­собом перебудови його мислення, виразником думки. Сила впливу слова вчителя буде залежати від того, наскільки він зуміє розкрити розкри­ти її в самому творі, тобто наскільки вникне в авторський задум, його переживання, як зумів передати думки й переживання автора і свої власні.

Життя і практика школи довели, що вчитель може і повинен оволодіти майстерністю виразного читання. Отже, проблема виховання словом - одна з найжиттєвіших і найгостріших проблем2 сучасної школи. Без оволодіння мистецтвом слова вчитель не спроможний підпорядкува­ти своїй волі слухачів, вплинути на них.

Разом з тим учитель має дати учням відповідні навички виразного читання. Вже в першому класі вони повинні навчитися правильно, свідо­мо читати цілими словами..., чітко вимовляти слова, дотримуватись інтонації в кінці речення і пауз між реченнями. У другому класі ве­лика увага приділяється "логічному наголосу, паузам, передачі Інто­нацією ставлення до змісту прочитаного" тощо.

Успішне виконання цих завдань на уроках читання вимагає доброї професійної підготовки вчителя початкових класів, зокрема знань тео­рії і практики виразного читання. Педагог повинен бездоганно володі­ти комбінованим диханням, правильною, чіткою дикцією, силою, чисто­тою і висотою голосу, орфоепічними нормами вимови, добре оперувати всіма різновидами пауз, логічним наголосом, мелодичними змінами то­ну, а також різновидами темпу мовлення.

Учителю треба вміти глибоко проникати в авторський задум твору, розкривати його підтекст, естетичні якості, виявляти настрої і почу­ття героїв, у процесі читання й аналізу твору з дітьми володіти ви­сокою культурою мовлення і великою силою впливу на слухачів.

Курс "Виразне читання в початкових класах" ставить своїм завдан­ням допомогти студентам оволодіти основами мистецтва читання, сприяти їх художньому розвитку; виховувати в них любов до живого худож­нього слова.

Програма предмета орієнтує студента на засвоєння системи засобів виразності відповідно до завдань навчально-виховного процесу в почат­ковій школі.

Курс "Виразне читання" розрахований на 28 годин. Залік виставля­тиметься за вміння виразно читати твори різного жанру, а також за знання питань теорії виразного читання.

З метою підготовки майбутніх учителів до проведення уроків чита­ння студенти педагогічного факультету набуватимуть навичок виразного читання на основі текстів книг для читання в початкових класах.

Курс виразного читання для студентів педагогічного факультету є практичним. Звідси, важливу частину змісту програми становлять питання методики навчання студентів виразного читання і вміння перенес­ти ці знання на роботу над виразним читанням з учнями молодших класів. На практичних заняттях з'ясовуються окремі теоретичні засади що до окремих положень літературознавчого і виконавського аналізу, рекомендацій до виконання різножанрових творів. Це свідчить про те, що кожний вчитель має досконало оволодіти основами теорії виразного читання, а саме:

- добре знати техніку мовлення ;

- досконало знати положення, зміст і значення засобів логіко-емоційної виразності в їх органічному зв’язку ;

- знати класифікацію і принципи застосування позамовних /рухових/ засобів виразності в процесі читання, мовлення ;

- уміти провести літературознавчий і діловий аналізи тексту.

Відповідно необхідності засвоєння основ теорії і практичного ви­користання вчителем положень виразного читання розподілені і години курсу "Виразне читання".

Вступ. Предмет і завдання курсу виразного читання. Дидактичне значення виразної мови і читання. Прийоми вироблення навичок виразного читання.

Принципи і методи виразного читання. Шляхи оволодіння принципами і методами виразного читання. Прийоми вироблення навичок виразного читання. Творче пізнання художнього образу. Зорові бачення, творча фантазія. Підготовка тексту до виразного читання.

Техніка мовлення. Дихання, його типи. Вправи на вироблення правиль­ного типу дихання. Голос. Основні якості голосу. Дикція, вправи на розвиток артикуляції голосних і приголосних звуків. Орфоепічні норми

Логіка мовлення. Мовні такти. Логічний наголос. Правила виділення логічних наголосів.

Інтонація. Інтонація як мовне явище. Закони мовної Інтонації. Інтонування розділових знаків.

Паузи. Паузи як засоби логіко-емоційної виразності. Різновиди пауз. Правила знімання паузи.

Засоби емоційко-образної виразності. Мелодика мовлення. Мелодич­ні ходи /зміни/. Темп мовлення. Позамовні засоби. Творче бачення. Підтекст.

Особливості читання творів різних жанрів. Специфіка виразного чи­тання оповідання, науково-популярного тексту. Особливості читання казки, драматичних творів. Виразне читання байки. Специфіка виразного читання віршів. Методика підготовки до виразного читання твору у початкових -Класах. Складання фрагментів уроку. Конкурси виразного читання.

Перелік тем практичних занять

1. Предмет і завдання курсу виразного читання: виразність як ознака

культури мовлення.

2. Техніка мовлення.

3. Логіка мовлення: мовні такти, логічний наголос, правила виділення логічних наголосів.

4. Інтонування розділових знаків: інтонація як мовне явище, закони мовної інтонації.

5. Засоби логіко-емоційної виразності: паузи, їх різновиди, правила знімання паузи.

6. Засоби емоційно-образної виразності: мелодика мовлення, мелодич­ні ходи /зміни/, темп мовлення, позамовні засоби.

7. Шляхи і способи визначення логічних наголосів у єдності з мелодикою і темпом , творче бачення і ставлення читця, підтекст, спілкування. Контрольна робота.

8. Особливості читання творів різних жанрів:

- специфіка виразного читання оповідання, науково-популярного тексту;

- особливості виразного читання казки, драматичних творів;

- особливості виразного читання байки;

- специфіка виразного читання віршів.

9. Методика підготовки до виразного читання твору у початкових класах: складання фрагментів уроку, конкурси виразного читання.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Лабораторна робота
Методичні вказівки
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Зміст вступ
Виконав студент
Пояснювальна записка
Виконала студентка
Історія розвитку
Міністерство освіти
самостійної роботи
навчальних закладів
форми навчання
Теоретичні основи
студент групи
навчальний заклад
вищої освіти
Практичне заняття
Робоча програма
діяльності підприємства
використаних джерел
інтелектуальної власності
роботи студентів
молодших школярів
виконання курсової
Практична робота
Загальні відомості
Історія виникнення
Конспект лекцій
Самостійна робота
навчального закладу
загальноосвітніх навчальних
студентка курсу
студентка групи
фізичного виховання
Вступ актуальність
Охорона праці
контрольної роботи
Курсовая работа
Основні поняття
світової війни
охорони здоров
Студент групи