Методичні рекомендації до виконання курсових робіт освітній ступінь «бакалавр» галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»Сторінка2/18
Дата конвертації30.11.2018
Розмір0.51 Mb.
Назва файлуметод.doc
Навчальний закладКиївський національний торговельно-економічний університет
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

освітній ступінь “бакалавр”


галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

спеціальність 056 «Міжнародні економічні відносини»

спеціалізації «Міжнародна торгівля»

Автори: Мельник Тетяна Миколаївна

Оніщенко Володимир Пилипович

Олейніков Юрій Олександрович
1. Загальні положення
Відповідно до навчальних планів Київського національного торговельно-економічного університету курсова робота з дисципліни «Міжнародна торгівля» виконується на освітньому ступені “бакалавр” спеціальності “Міжнародні економічні відносини” спеціалізації «Міжнародна торгівля».

Виконання курсової роботи дозволить систематизувати та поглибити одержані знання, творчо застосувати їх при вирішенні конкретних завдань, розвинути навички самостійної роботи, сформувати первинні навички наукових досліджень у галузі міжнародної торгівлі, країнознавства, макроекономіки. Курсова робота є однієї з форм контролю знань студентів, важливим етапом підготовки студентів до майбутньої практичної діяль­ності у сфері зовнішньоекономічної діяльності, першого кроку до написання випускної кваліфікаційної роботи.

Метою виконання курсової роботи є вирішення та розробка конкретного професійного завдання, що ґрунтується на опануванні теоретичного матеріалу і методів самостійного дослідження, послідовного викладення, практичного застосування теоретичних знань щодо механізмів функціонування окремих форм та видів міжнародної торгівлі, особливостей їх регулювання на національному та міжнародному рівні.

Курсова робота має відображати: • глибокі знання основних понять, термінів, фундаментальних законів і тенденцій розвитку міжнародної торгівлі; розуміння теоретичних поглядів сучасних шкіл, напрямів економічної думки;

 • вміння аналізувати, узагальнювати, досліджувати літературні джерела та інформаційну базу даних; використовувати мате­матичні, статистичні, облікові та інші способи обробки інфор­мації; здійснювати моніторинг фахової літератури за обраною проблематикою; реферувати підручники, монографії, збірки праць, окремі статті та логічно і стисло викладати матеріал; розробляти пропозиції щодо вирішення проблем з теми роботи, робити висновки та узагальнення; давати ґрунтовні оцінки різним явищам і процесам в системі світогосподарських зв’язків на глобальному, регіональному та національному рівнях; оформляти роботу відповідно до існуючих стандартів.

Методичні рекомендації складаються з таких розділів:

 1. Загальні положення.

 2. Вибір і затвердження теми, складання плану курсової роботи (проекту).

 3. Вимоги до змісту та обсягу курсової роботи (проекту).

 4. Правила оформлення роботи.

 5. Типові помилки студентів при написанні курсової роботи.

 6. Захист курсової роботи (проекту).

 7. Список рекомендованих джерел.

Курсова робота виконується на основі глибокого вивчення спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, чинного законодавства України з питань зовнішньоекономічної діяльності підприємств, міжнародного економічного співробітництва, а також результатів проведених студентом власних досліджень реального об’єкта з метою вирішення визначених професійних задач.

Основні етапи виконання курсової роботи: • вибір теми та об’єкта дослідження;

 • затвердження теми;

 • складання студентом плану курсової роботи (проекту), погодження з викладачем – науковим керівником;

 • формування студентом інформаційної бази для виконання курсової роботи (проекту);

 • написання й оформлення курсової роботи (проекту);

 • подання курсової роботи (проекту) на кафедру для рецензу­вання;

 • доопрацювання (у разі потреби) курсової роботи (проекту) відповідно до рекомендацій/зауважень рецензента;

 • захист курсової роботи (проекту).

Під час виконання курсової роботи для кожного студента призначається науковий керівник. Науковий керівник проводить індивідуальне консультування студента, допомагає йому обґрунтувати вибір теми та скласти план роботи, контролює дотримання графіка виконання, методи та об’єкти дослідження та рецензує роботу. З графіком проведення індивідуально-консультативної роботи науково-педаго­гічних працівників можна ознайомитись, звернувшись до сайту кафедри міжнародної економіки, розділ «Графік проведення консультацій» за адресою http://knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=1119&uk.

Робота повинна бути виконана, подана на кафедру для перевірки науковому керівникові та захищена відповідно до графіка.

Курсова робота має мати логічний, доказовий, аргументований характер і відповідати таким вимогам:


 • містити глибокий аналіз досліджуваної проблеми;

 • включати самостійні дослідження, розрахунки, виконані з використанням комп’ютерних технологій;

 • містити обґрунтовані висновки та пропозиції щодо вдосконалення діяльності на досліджуваному об’єкті;

 • мати належне оформлення;

 • бути виконаною і поданою на кафедру в термін, передбачений графіком навчального процесу.

Курсова робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, не містить матеріалів конкретного дослідження теми, обґрунтованих пропозицій до захисту не допускається.
 1. Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Пояснювальна записка
Зміст вступ
Виконав студент
Виконала студентка
самостійної роботи
Історія розвитку
форми навчання
навчальних закладів
Теоретичні основи
Міністерство освіти
студент групи
Робоча програма
вищої освіти
Практична робота
молодших школярів
навчальний заклад
виконання курсової
Конспект лекцій
Загальні відомості
роботи студентів
діяльності підприємства
виробничої практики
Практичне заняття
Охорона праці
інтелектуальної власності
використаних джерел
контрольної роботи
охорони здоров
Курсовая работа
Історія виникнення
Самостійна робота
студентка курсу
навчального закладу
загальна характеристика
студентів спеціальності
студентка групи
світової війни
фізичної культури
фізичного виховання