Методичні рекомендації щодо підготовки та написання курсових робіт з фізіології та біохімії рухової активності для здобувачів І рівня вищої освіти (бакалавр)


ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИСторінка2/11
Дата конвертації30.11.2018
Розмір175 Kb.
Назва файлуМетодичні рекомендації до курсових 2018 3 курс.doc
Навчальний закладБердянський Державний Педагогічний Університет
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

У Державній національній програмі “Доктрина розвитку освіти” підкреслюється важливість подальшого вдосконалення навчально-виховної роботи в ЗНЗ, зумовлює оновлення змісту, форм і методів навчання і виховання студентів педагогічних навчальних закладів. Підготовка і захист курсових робіт  – важлива ланка у системі навчання та виховання майбутнього фахівця.

Курсова робота з ФІЗІОЛОГІЇ ТА БІОХІМІЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ є одним із видів науково-дослідної роботи, самостійним науковим дослідженням студента і виконується на четвертому курсі. Виконання курсової роботи має на меті сформувати у студентів навички проведення наукового дослідження, творчої самостійної роботи, сприяти оволодінню загальнонауковими і спеціальними методами сучасних наукових досліджень, поглибленому вивченню будь-якого питання, теми навчальної дисципліни тощо.

Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання, та їх застосування для комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Тематика курсових робіт має відповідати завданням навчальної дисципліни і тісно пов'язуватися із практичними потребами конкретного фаху. Керівництво здійснюється, як правило, найбільш кваліфікованими викладачами кафедри основ здоров’я, фізичної реабілітації та екології.

Термін виконання курсових робіт визначається робочим навчальним планом.

Виконання курсової роботи має сприяти поглибленому засвоєнню лекційного курсу і отриманню навичок у галузі вирішення практичних завдань.

Вибираючи тему курсової роботи з тематики, запропонованої кафедрою, студент має зорієнтуватись у тому, щоб дослідження, здійснене у процесі розробки курсової роботи, можливо було продовжити в подальших наукових пошуках.

Назва курсової роботи має бути короткою, відповідати обраному напряму та суті дослідження. Вибрана тема погоджуються з науковим керівником і затверджується на засіданні кафедри. Подальші її зміни або коригування можливі лише з дозволу наукового керівника при достатньому обґрунтуванні змін студентом.

Курсову роботу доцільно виконувати в такій послідовності: вибір теми – з'ясування об'єкта і предмета – визначення мети і завдань дослідження – виявлення і відбір літератури з теми, її вивчення – складання попереднього плану – написання вступу – виклад теорії і методики – вивчення досвіду роботи – формулювання висновків і рекомендацій – оформлення списку використаних джерел та додатків. Далі здійснюється літературне й технічне оформлення роботи, її рецензування, підготовка до захисту і власне захист курсової роботи.

Підготовчий етап роботи над курсовою роботою починається з вибору теми курсової роботи, її осмислення та обґрунтування. У вступі обґрунтовується актуальність теми, що вивчається, її практична значущість; визначаються об'єкт, предмет, мета і завдання дослідження; розглядаються методи, за допомогою яких воно проводилось; розкривається структура роботи, її основний зміст.

Об'єктом дослідження є вся сукупність відношень різних аспектів теорії і практики науки, яка слугує джерелом необхідної для дослідника інформації. Предмет дослідження – це тільки ті суттєві зв'язки та відношення, які підлягають безпосередньому вивченню в даній роботі, є головними, визначальними для конкретного дослідження. Таким чином, предмет дослідження є вужчим, ніж об'єкт. Треба знати, що об'єкт дослідження — це частина об’єктивної реальності, яка на даному етапі стає предметом практичної і теоретичної діяльності людини як соціальної істоти (суб'єкта). Мета дослідження пов'язана з об'єктом і предметом дослідження, а також з його кінцевим результатом і шляхом його досягнення. Кінцевий результат дослідження передбачає вирішення студентами проблемної ситуації, яка відображає суперечність між типовим станом об'єкта дослідження в реальній практиці і вимогами суспільства до його більш ефективного функціонування. Кінцевий результат відображає очікуваний від виконання позитивний ефект, який формулюється двоступенево: перша частина — у вигляді суспільної користі; друга — у вигляді конкретної користі, віднесеної до основного предмета дослідження.

Другий етап починається з вивчення та конспектування літератури з теми курсової роботи. Вивчення літератури треба починати з праць, де проблема відображається в цілому, а потім перейти до вужчих досліджень. Проаналізований та систематизований матеріал викладається відповідно до змісту у вигляді окремих розділів і підрозділів (розділів і параграфів). Кожний розділ висвітлює самостійне питання, а підрозділ (параграф) – окрему частину цього питання. З кожного розділу роботи необхідно зробити висновки, на основі яких формулюють висновки до всієї роботи в цілому.

Отже, широке використання відомих у науці методів накопичення, вивчення, систематизації фактів та практичного досвіду дасть змогу виконати основне завдання курсового дослідження: поєднати різні роз'єднані знання в цілісну систему, вивести певні закономірності, визначити подальші тенденції розвитку теорії та практики відповідної сфери діяльності.На заключному етапі передбачається написання висновків до курсової роботи, оформлення списку використаних джерел та додатків, редагування тексту, його доопрацювання з урахуванням зауважень наукового керівника, підготовка роботи до захисту.
  1. Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Пояснювальна записка
Зміст вступ
Виконав студент
Виконала студентка
самостійної роботи
Історія розвитку
форми навчання
навчальних закладів
Теоретичні основи
Міністерство освіти
студент групи
Робоча програма
вищої освіти
Практична робота
молодших школярів
навчальний заклад
виконання курсової
Конспект лекцій
Загальні відомості
роботи студентів
діяльності підприємства
виробничої практики
Практичне заняття
Охорона праці
інтелектуальної власності
використаних джерел
контрольної роботи
охорони здоров
Курсовая работа
Історія виникнення
Самостійна робота
студентка курсу
навчального закладу
загальна характеристика
студентів спеціальності
студентка групи
світової війни
фізичної культури
фізичного виховання