Методичні рекомендації щодо підготовки та написання курсових робіт з фізіології та біохімії рухової активності для здобувачів І рівня вищої освіти (бакалавр)Сторінка7/11
Дата конвертації30.11.2018
Розмір175 Kb.
Назва файлуМетодичні рекомендації до курсових 2018 3 курс.doc
Навчальний закладБердянський Державний Педагогічний Університет
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Титульний аркуш є першою сторінкою курсової роботи і основним джерелом бібліографічної інформації, необхідної для оброблення та пошуку документа.

Правильно оформлений титульний аркуш містить у собі відомості, які подають у такій послідовності:

а) назва міністерства і навчального закладу;

б) назву кафедри на якій виконується робота;

в) назву теми роботи;

г) прізвище, повні ім’я і по батькові автора; 

д) факультет на якому навчається студент;

е) номер академічної групи;

ж) науковий ступінь, наукове звання (якщо такі є), ім’я, прізвище та ініціали наукового керівника роботи;

з) місто і рік виконання курсової роботи.

Приклад оформлення титульного аркуша наведено у додатку А.

Усі сторінки нумеруються. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, параграфів, пунктів, таблиць подають арабськими цифрами без знака №. Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, що включається до загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять. На наступних сторінках (починаючи із цифри 2, яка ставиться на першій після титульної сторінки) номер проставляють у правому верхньому куті без крапки в кінці. Підрозділи (параграфи) нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. У кінці номера підрозділу має стояти крапка, наприклад: ''2.3." (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу. Ілюстрації (фотографії, схеми, графіки, карти і таблиці необхідно подавати у дослідженні безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці чи в додатках. Кожна таблиця повинна мати назву та номер, які розміщують над таблицею.

При написанні курсової студент має посилатися на джерела, матеріали й окремі результати з яких наводяться у дослідженні. Такі посилання дають змогу відшукати документи, перевірити достовірність відомостей про цитування документа, забезпечують необхідну інформацію про нього, допомагають з'ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли наявний матеріал не включено до останнього видання. Посилання в тексті дослідження на джерела слід зазначати порядковим номером, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «...у працях [1, 7, 35]....»

Коли в тексті курсової роботи необхідно зробити посилання на складову частину чи конкретні сторінки відповідного джерела, можна наводити посилання у квадратних дужках, при цьому номер посилання має відповідати його бібліографічному опису за переліком посилань.

Наприклад:

Цитата в тексті: «... незважаючи на пріоритетне значення мовних каналів зв’язку між діловими партнерами, в жодному разі не можна ігнорувати найбільші канали передавання інформації» [6, с. 29].

У кінці роботи наводиться список використаних літературних джерел та інших матеріалів у кількості не менш 25–30 назв публікацій. Список використаних літературних джерел необхідно складати за загально прийнятою формою. Перелік джерел, на які є посилання в основній частині курсової роботи, наводять у кінці тексту, починаючи з нової сторінки.

Матеріали, взяті з Інтернету, повинні також мати повне презентування з указівкою на Інтернет-джерело і повним шляхом його пошуку.Додатки оформлюють як продовження роботи на наступних її сторінках. Додатки містять допоміжний матеріал, необхідний для повного сприйняття дослідження: таблиці допоміжних цифрових даних, ілюстрації, малюнки, фотографії тощо. Додаток має заголовок, надрукований у верхньому рядку сторінки і починається із нового аркуша. Над заголовком посередині рядка друкується слово «Додаток_» і велика літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, І, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б тощо.  1. Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Пояснювальна записка
Зміст вступ
Виконав студент
Виконала студентка
самостійної роботи
Історія розвитку
форми навчання
навчальних закладів
Теоретичні основи
Міністерство освіти
студент групи
Робоча програма
вищої освіти
Практична робота
молодших школярів
навчальний заклад
виконання курсової
Конспект лекцій
Загальні відомості
роботи студентів
діяльності підприємства
виробничої практики
Практичне заняття
Охорона праці
інтелектуальної власності
використаних джерел
контрольної роботи
охорони здоров
Курсовая работа
Історія виникнення
Самостійна робота
студентка курсу
навчального закладу
загальна характеристика
студентів спеціальності
студентка групи
світової війни
фізичної культури
фізичного виховання