Напряму підготовки 8Скачати 390.58 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації09.10.2019
Розмір390.58 Kb.
Назва файлупрактика.docx
Навчальний закладОдеський Державний Єкологічний Університет
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЄКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ І ФІНАНСІВ

Кафедра фінансів та планування


ЗВІТ


з навчальної комп’ютерної практики

Студента ІI курсу МІС-18 групи

напряму підготовки 8.05010101

«Інформаційні управляючі системи та технології»

Саковський С.С.

(прізвище та ініціали)

Керівник
(посада, вчене звання, науковий ступінь,

прізвище таініціали)

Національна шкала ______

Кількість балів: _______

Оцінка: ECTS _______

Одесса - 2019Зміст

ВСТУП………………………………………………………………………...…..4

ОХОРОНА ПРАЦІ ПРИ РОБОТІ ЗА КОМП’ЮТЕРОМ………………………6

ОСНОВНА ЧАСТИНА………………………………………………………….10

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ………………………………………………………..

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

ВСТУП


Загальні положення навчальної комп’ютерної практики Навчальна комп’ютерна практика наближає студентів у процесі навчання до майбутньої професії, ознайомлює їх з майбутньою професійною діяльністю, сприяє розвитку їх творчих здібностей, навичок, ділового спілкування у колективі. Практична підготовка студентів є складовою частиною освітнього процесу і спрямована на оволодіння студентами системою професійних вмінь і навичок, а також первинним досвідом професійної діяльності, і має сприяти саморозвитку студента. Практична підготовка покликана не тільки забезпечити формування професійних вмінь, також професійних здатностей і рис особистості спеціаліста. Навчальна комп’ютерна практика проводиться на базах практики, що оформлені відповідним чином. Навчальна комп’ютерна практика як невід’ємна частина навчального процесу, направлена на закріплення теоретичних знань, які одержані студентами в процесі проходження дисциплін, що пов’язані з фінансовою системою. Основною метою навчальної комп’ютерної практики є початкове вивчення та надання студентам практичних навичок фінансової діяльності та застосування офісних технологій шляхом використання сучасних засобів. Студенти направляються на навчальну комп’ютерну практику у відповідності з наказом по університету, в якому зазначені термін проходження практики, бази практики та керівники практики від навчального закладу. Навчальна комп’ютерна практика складає особливий цикл учбового процесу, спрямований на набуття студентами навичок практичної діяльності, закріплення теоретично набутих знань при вивченні дисциплін фінансового спрямування, необхідних для формування фахівця, що може виконувати свої професійні обов’язки на високому професійному рівні. Метою практики є здобуття студентами первинних професійних умінь з підприємством та з новітньою комп'ютерною технікою і сучасними комп’ютерними технологіями. Придбання досвіду самостійної роботи з обраної спеціальності, придбання навичок роботи у колективі. Завданням практики є здобуття студентами навичок самостійної ініціативної навчальної комп'ютерної діяльності з напрямку своєї майбутньої професії, отримання, збір та накопичення матеріалів і інформації необхідної для успішного продовження навчання та виконання курсових та дипломних робіт. В процесі виконання практики та опрацювання наукової літератури практикантам необхідно навчитись ставити і вирішувати конкретні проблеми, використовуючи методи, які на сьогодні доступні в інформаційному комп'ютерному просторі. Навчально-методичне керівництво і контроль за виконанням програми практики здійснює кафедра фінансів та планування Кіровоградського національного технічного університету. Під час проходження навчальної комп’ютерної практики студент повинен ознайомитись із: 5 - загальною структурою підприємства (бази практики); - положенням та структурою бази практики; - основними завданням, функціями, структурою окремих підрозділів підприємства, їх місця розташування (бази практики); - посадовими обов’язками співробітників основних підрозділів бази практики; - звітами про діяльність підприємства (бази практики) за певний період (рік, місяць); - порядок організації режимів праці, відпочинку та оплати праці працюючих; - порядком ведення та збереження документації на підприємстві. У результаті проходження навчальної комп’ютерної практики студенти повинні: - ознайомитися з програмним забезпеченням підприємства; - закріпити та поглибити знання по практичному використанню можливостей операційної системи Windows; - вдосконалити навики роботи з текстовим редактором Word, редактором електронних таблиць Excel, математичним редактором Microsoft Equation та графічними редакторами Power Paint; - освоїти можливості програм Fine Reader та Adobe Reader; - ознайомитись з роботою електронних словників і перекладачів; - ознайомитись із способами пошуку інформації в мережі Internet; - засвоїти правила техніки безпеки та охорони праці при роботі з комп’ютерною технікою. Студенти повинні вміти: - створювати, редагувати і форматувати текстові документи; - вводити та редагувати формули; - створювати та редагувати електронні таблиці; - створювати та редагувати діаграми; - користуватися вбудованими довідковими системами; - друкувати документи; - створювати графічні файли з необхідними текстовими підтекстами; - студент повинен набути навичок користування персональним комп’ютером та ознайомитись з програмним забезпеченням підприємства. Студенти зобов'язані пройти практику у встановлені навчальним планом терміни, виконати програму практик, скласти визначений програмою звіт. Під час практики студенти повинні дотримуватися встановлених правил техніки безпеки. На початку практики студенти отримують інструктаж з охорони праці, наказ керівника вищого навчального закладу про проведення практики, тривалість робочого часу студентів на практиці. Обов'язки студентів, викладачів, методистів та керівників від баз практик визначаються відповідними наказами та розпорядженнями керівництв факультету та університету. Чітко і обґрунтовано визначені у програмі мета та завдання практики дозволяють легко контролювати хід виконання практики та опертивно вносити необхідні зміни.

ОХОРОНА ПРАЦІ ПРИ РОБОТІ ЗА КОМП’ЮТЕРОМ


Сучасний розвиток технічного та технологічного стану виробництва передбачає постійну автоматизацію та оптимізацію виробничих процесів. Сьогодні, напевно, важко уявити компанію, господарська діяльність в якій здійснювалась би без використання комп’ютерної техніки. Через масовий характер робіт, що виконуються працівниками за допомогою комп’ютера, законодавством України чітко врегульовано норми та вимоги до використання комп’ютерної техніки на підприємстві, безпосередньо й охорона праці при роботі з комп’ютером. Приміщення, в яких планується установка та подальша робота з комп’ютером, повинні відповідати проектній документації будинку, погодженій з уповноваженими державними органами. Крім того, роботодавець повинен враховувати санітарні нормативи освітлення, вимоги до параметрів мікроклімату (температура, відносна вологість), ступеня і сили вібрації, звукового шуму і вогнестійкості приміщення, а також характеристики електромагнітного, ультрафіолетового та інфрачервоного полів. Так, наприклад, роботодавцю заборонено установлювати комп’ютери в приміщеннях, розташованих у підвалах будинків. Для уникнення можливих аварій та замикань, поряд з приміщеннями, де вестиметься робота з комп’ютером (над чи під ними), також не дозволяється проведення робіт, що потребують здійснення надмірно вологих технологічних процесів. Відповідне приміщення повинно бути укомплектоване системами центрального або індивідуального опалення, кондиціонування чи вентиляції повітря. Але при установці зазначених систем, необхідно переконатись, що батареї опалення, водопровідні труби, вентиляційні кабелі тощо, надійно сховані під захисними щитками.
У кожній кімнаті, де обладнуватимуться робочі місця співробітників, що працюватимуть на комп’ютері, повинні бути наявні елементи природного та штучного освітлення. При цьому, на вікнах слід встановити легко регульовані жалюзі чи штори, які дозволять працівникам коригувати рівень освітлення в приміщенні. Бажано розмістити комп’ютери в кімнаті таким чином, щоб світло потрапляло на екрани моніторів з півдня чи північного сходу. З метою досягнення максимального рівня безпечності і охорони праці при роботі з комп’ютером, виробничі приміщення необхідно обладнати аптечками першої медичної допомоги, системами автоматичної пожежної сигналізації і вогнегасниками. В приміщенні, в якому разом працюють 5 або більше комп’ютерів, на видимому місці установлюється службовий вимикач, який у разі потреби дозволить повністю відключити електричне живлення кімнати.

Роботодавець, який використовує найману працю робітників, повинен забезпечити відповідність їхніх робочих місць комфортним та безпечним умовам. Розмір одного робочого місця має становити не менше 6 квадратних метрів. При необхідності, суміжні робочі місця співробітників, що працюють з комп’ютером, слід розділити перегородками висотою до 2 метрів. При визначенні достатнього розміру приміщення і робочого місця на одну особу необхідно додатково враховувати шафи, сейфи, тумби або інші предмети меблів чи обладнання, які знаходяться в кімнаті. На столі працівника можливо розмістити допоміжні для роботи пристрої (принтери, колонки, сканери), а також місця для зберігання документів, за умови, що це не обмежуватиме видимість екрану і не заважатиме працівнику. У разі надмірного шуму чи вібрації технічного обладнання, роботодавець повинен забезпечити працівників антивібраційними килимками. Робочий стілець співробітника має бути підйомно-поворотним, легко регульованим за висотою та забезпечувати належну підтримку та зручне положення спини і хребта особи. Щодня необхідно проводити вологе прибирання приміщення, та очищати робоче місце та безпосередньо монітор комп’ютера від запиленості. На підприємстві забороняється: проводити ремонт та технічне обслуговування комп’ютера за робочим місцем працівника; самочинно ремонтувати або намагатись здійснити технічне налагодження комп’ютера без залучення компетентних спеціалістів; складувати на робочому місці зайві документи, деталі та предмети, що не потрібні для роботи; використовувати монітори з нечітким зображенням та монітори, у яких наявні поламки екрану; працювати з матричним принтером без антивібраційного покриття та зі знятою кришкою. Допускати до роботи осіб, які не пройшли затверджений на підприємстві курс охорони праці для роботи з комп’ютером, не дозволяється.Рисунок 1 – Як повинно виглядати місце роботи за комп’ютером

При прийнятті на роботу кожна особа має пройти лікарський огляд. Окрім того, при подальшій трудовій діяльності в компанії, така особа підлягає регулярному лікарському огляду не рідше ніж раз на 2 роки. Обов’язковим є проходження таких лікарів як терапевта, невропатолога та офтальмолога. В компанії мають бути чітко встановлені перерви для відпочинку працівників (окрім обідньої), як правило, тривалістю 10-15 хвилин раз на годину або дві, в залежності від складності роботи. В будь-якому випадку, роботодавець повинен передбачити такий розпорядок роботи на підприємстві, щоб час непреревної роботи з комп’ютером був не більше ніж 4 години. Додатково, для збереження належного рівня здоров’я та професійної придатності робітників, рекомендується виділити на підприємстві окреме побутове приміщення для перепочинку працівників і зняття ними нервово-емоційного напруження, що виникає при роботі з комп’ютером.

ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ

1. Настройка локальной сети локальная сеть принтер доступ
Как соединить два компьютера в сеть (Сетевой Мост)

Один из компьютеров подключается к сети Интернет, второй компьютер подключатся к первому. Главным недостатком в этом случае является то, что для выхода в сеть второго компьютера необходимо, чтобы в сети был так же и первый компьютер. А также, если у вас подключение к Интернет идет по сетевой карте, то необходима дополнительная сетевая карта для подключения второго компьютера к первому, т.к. встроенная сетевая карта уже занята (она принимает Интернет).

Чтобы соединить два компьютера между собой и к Интернету посредством Сетевого Моста, Вам понадобится:

1. Специальный кабель (витая пара) и, возможно, дополнительная сетевая карта.

Витую пару можно достать на радиорынках или в специализированных магазинах. Ее изготавливают самостоятельно, при помощи специального инструмента, который называется "обжимной" и исходя из необходимой длины самого кабеля. Распиновку можно найти в интернете. А можно попросить обжать "витуху" прямо на радиорынке (скажите продавцу, что нужно обжать для типа соединения "по сетевым картам" или "комп-комп", есть еще "комп-свич") или купить готовый кабель (если есть), но он может оказаться коротким. Заводской сборки такого кабеля не бывает, в продаже есть только "комп-свич", вы можете его купить, но потом один его конец обрезают и обжимают.

Витая пара (twisted pair) представляет собой 8-"жильный" кабель (например UTP-5) с разьемами(коннекторами) RJ-45. Концы кабелей обжимаются спец. инструментом (специальными клещами) в коннекторы в соответствии с цветами концов. Порядок обжима сетевого кабеля таков: БО-О-БЗ-С-БС-З-БК-К на обоих концах для соединения с хабом. Для соединения компьютера с компьютером на одной из сторон должно быть: БЗ-З-БО-С-БС-О-БК-К, где О-оранжевый, З-зеленый, С-синий, К-коричневый, БО-белооранжевый и т. д. (особо не вникайте, а дайте на обжимку кабель знающим людям :) ).

Итак, при помощи "витой пары" соединяем компьютеры карта-в-карту (тип соединения "комп-комп")!

2. После соединения 2-х компьютеров посредством кабеля, надо настроить их програмно.


2.1 Ручная настройка (рекомендуется)
Необходимо, чтобы компьютеры находились в одной рабочей группе, в одном диапазоне адресов и с разными сетевыми именами. Настройка этих параметров показана на графической схеме:

При этом также желательно задать IP-адреса и маску подсети вручную (маска подсети образуется автоматически при заданном IP-адресе). IP-адреса можно выбирать в диапазоне 192.168.0.ххх. При этом на всех компьютерах локальной сети IP-адрес должен начинаться обязательно с "192.168.0.ххх", а последние три цифры (ххх) должны быть различными (иначе будет конфликт, поскольку это равносильно тому, что два разных дома имеют один и тот же адрес), и быть в диапазоне 0 – 255. Настройка IP-адреса показана на графической схеме


2.2. Настройка с помощью мастера
Для этого зайдите в «Панель управления» –> «Мастер настройки сети», и следуйте указаниям мастера.

Можно также совместить ручную настройку сети и настройку при помощи мастера, например, после настройки сети с помощью мастера указать IP-адрес.

После всего этого можно дать в доступ (расшарить) какие-то папки в свойствах папки, во вкладке "Доступ". Расшареные папки можно увидеть, зайдя на «Мой компьютер» и в «Списке типичных задач» выбрать «Сетевое окружение». Или через Total Commander зайти на «Сеть и плагины» (крайняя справа кнопка дисков) -> «Вся сеть» -> «Microsoft Windows Network».
3. Настройка принтера
3.1 Предоставление общего доступа к принтеру по локальной сети
Для этого заходим в Пуск - Панель управления - Принтеры и факсы. Находим подключенный к данному ПК принтер, нажимаем по нему правой мышкой и в контекстном меню выбираем "Общий доступ...". После этого данный принтер автоматически определиться на других ПК, подключенных к этой локальной сети.
3.2 Использование принтера, который находится в общем доступе, в локальной сети
На других ПК заходим в Пуск - Панель управления - Принтеры и факсы. Нажимаем на «Установка принтера», после чего следуем указаниям мастера установки принтера.

I. Выбираем «Сетевой принтер или принтер, подключенный к другому компьютеру»

Переходим к следующему этапу.

II. Ставим выбор на «Обзор принтеров»

Делаем обзор принтеров в локальной сети.

III. Если планируется частое или постоянное использование данного принтера выставляем в пункте «Использовать этот принтер по умолчанию?» - «Да».

Этим заканчивается настройка.

Соединяем 3 ПК через сетевые карты по типу Сетевой Мост

Не обязательно иметь роутер или свич, чтобы соединить 3 ПК, достаточно докупить еще одну сетевую карту.

Этот вариант дешевле чем свич, т.к. свич в 3 раза дороже сетевой карты. Чтобы соединть 3 компьютера, нужно выбрать один из них и сделать его ведущим, два других ведомые. На ведущий компьютер нужно поставить 2 сетевые карты. Затем соединить с 2-мя другими витой парой и создать Сетевой Мост. Затем расшарить интернет и локальные папки, при этом ведомый компьютер должен быть постоянно включен и подключен к Интернету.

Соединяем 3 компьютера и более (до 20 ПК) через внешний хаб (свич или сетевой концентратор)

Как подключить 3 компьютера и более между собой и к сети Интернет, при условии что нужно распределять каждому одинаковую скорость?

Самое простое решение – это купить свич (Hab), на 5 или более портов, N кабелей (с учетом расстояния каждого от предположительного места положения свича к каждому компьютеру) с обжимкой комп-свич (уже об этом выше говорилось), где N – количество компьютеров. После приобретения необходимого, нужно соединить компьютеры со свичем. После этого, настраиваем компьютеры также, как с подключением между двумя компьютерами.

Соединяем 3 компьютера и более (до 6 ПК) через внутренний хаб (Hab)

Создаем локальную сеть при помощи внутреннего 5 портового 100 Мбитного хаба

Этот вариант отлично подойдет для организации сети для дома и небольшого офиса (до 6 компьютеров), используя концентратор (или, как еще говорят, хаб), например, Genius GF4050C. Преимущество данного PCI концентратора состоит в том, что он ставится внутрь компьютера как обычная плата расширения. И за совсем небольшие деньги ($45) вы получите 100 Мегабитную скоростную сеть в своем офисе. Но следует учесть, что при выключении сервера (ПК, где установлен хаб) сеть работать не будет. Однако, концентратор не требует лишней розетки питания и не занимает на столе место.

Соединяем 5-20 и более ПК через Центральный ПК-сервер

Создаем сеть с центральным компьютером-сервером, который служит в качестве свича.

Этот вариант предназначен для больших офисов и корпоративных организаций. Можно соединить между собой более 20 ПК. В качестве концентратора служит Центральный компьютер-сервер с установленной на нем какой-либо сервеной ОС, например, FreeBSD + свич.

После превышения количества компьютеров в локалке больше 20-ти, нужно отказаться от свича (хаба) и ставить центральный сервер, т.к. при таком количестве ПК, передача данных будет приводить к торможению компьютера. Это происходит из-за лишней нагрузки на процессор при передаче/приеме данных, поскольку приходится много обрабатывать, например, когда скачивается фильм (ресурсы уходят на создания пакетов у того, где считывают данные, и разбор пакетов, где происходит прием данных). Все это приводит к торможению производительности обеих компьютеров: у того, кто считывает и больше всего у того, где считывают данные. Если стоит ценр. сервер, то этим делом занимается он, а не компьютеры-клиенты. Именно поэтому и ставят центральный сервер. Свич берет на себя некоторую часть обработки, но этого недостаточно при большом количестве подкюченных к сети ПК.

Но лучше, конечно, использовать сервак и при меньшем количестве компов, при этом торможения не будет, но в этом случае, нужно дополнительно потратиться на сервак, т.е. на еще один ПК. К тому же сервер должен кто-то обслуживать, для этого и существует такая должность, как "Системный администратор". В общем, если нет денег на дополнительный компьютер, можно до 20 компьютеров пускать через свич.

Соединяем 3 ПК и более через комбайны (ADSL+WiFi+Switch/HUB+Router 4-port)

Этот вариант отлично подходит для тех, у кого Интернет по выделенной линии (цифр. тел. линия) с использованием ADSL-модема. Для этого покупаете так называемый "комбайн" (ADSL+WiFi+Router+Switch) и с его помощью создаете локальную сеть для ПК через комбайн, а для ноутбуков через WiFi соединение. Можно соединять по WiFi и обычные ПК, если купить и подключить к ним внутреннюю PCI WiFi карту.

Часто Интернет на ведомых ПК можно быстро настроить, если прописать в шлюз IP-адрес ведущего ПК (который подсоединен к Интернету напрямую).

Основной шлюз

Если же локальная сеть с использованием центрального сервера, то в таком случае, каждый ПК имеет свой IP-адрес и в настройках браузера нужно указать прокси-сервер для выхода через него в Интернет.

Настройка прокси-сервера в IE

Интернет в локальной сети настраивается через прокси-сервер.

В следующей записи мы расскажем про распределение скорости Интернета и ограничение трафика, а также как контролировать подключенных к вашему компьютеру с сети других ПК. Вы сможете сканировать сеть на наличие компьютеров; делать оповещение, если интересующий вас компьютер отключается или подключается к сети; распределять возможность раздачи шары (вы сможете определенным компьютерам запрещать или разрешать просматривать информацию, которую вы дали в доступ по сети); реализовать поиск по сети, как на своем компьютере; организовать доступ к сети интернет через прокси-сервер для других участников сети. Для этого будем использовать специальную программу.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Зміст вступ
Пояснювальна записка
Виконав студент
Виконала студентка
самостійної роботи
Історія розвитку
навчальних закладів
форми навчання
Теоретичні основи
Робоча програма
Міністерство освіти
Практична робота
вищої освіти
студент групи
навчальний заклад
молодших школярів
Загальні відомості
Конспект лекцій
виконання курсової
виробничої практики
роботи студентів
діяльності підприємства
Охорона праці
Практичне заняття
інтелектуальної власності
контрольної роботи
використаних джерел
охорони здоров
Курсовая работа
студентів спеціальності
Самостійна робота
Історія виникнення
загальна характеристика
загальноосвітніх навчальних
навчального закладу
фізичного виховання
студентка курсу
Дипломна робота
Студент групи