Предмет, структура й напрями юридичної психології


Структура та напрями юридичної психологіїСкачати 200.88 Kb.
Сторінка2/6
Дата конвертації08.11.2018
Розмір200.88 Kb.
Назва файлуКР з юридичної психології.doc
Навчальний закладМіжрегіональна Академія Управління Персоналом
ТипКонтрольна робота
1   2   3   4   5   6
1. Структура та напрями юридичної психології

Об'єктом юридичної психології є особистість як свідомий індивід, що має певний соціальний статус і виконує конкретні соціальні функції в системі «люди­на — право». Предмет юридичної психології — психологічні зако­номірності і механізми правового опосередкування ді­яльності особистості та груп у сфері правової діяльності.

Із розглянутих відправних позицій витікає, що юридична психологія включає наступні напрями:

1) правову психологію, що досліджує психологічні аспек­ти правотворчості і змісту права, його інститутів, принци­пів вини і відповідальності, їх меж, загальної і спеціальної превенції закону, його впливу на формування правосвідо­мості (суспільної та індивідуальної) та суб'єктів правовід­носин;

2) психологію правоохоронної та правозастосовної ді­яльності — процесуальної (слідчої, судової, арбітражної, адвокатської та ін.) та непроцесуальної (оперативно-розшукової, управлінської та ін.) і психологію учасників цих різновидів діяльності;

3) кримінальну психологію, у тому числі — психологічні закономірності виникнення і динаміки протиправних ус­тановок, мотивів учинення злочинів, психологічних особ­ливостей злочинної поведінки; психологію формування злочинних груп, конкретних чинників і умов, що сприя­ють груповим злочинним проявам; форми і способи діяльності щодо попередження асоціальних тенденцій, корекції причин і умов формування антисуспільних орі­єнтацій об'єктів професійної діяльності (особи, групи, на­товпу тощо);

4) пенітенціарну психологію — система адаптації і ресоціалізації особистості, виправлення і перевиховання засу­джених, заходи профілактичного впливу на особистість після її звільнення з установ виконання покарань;

5) психологічні аспекти професійного відбору і пси­хологічної підготовки осіб для здійснення юридичної діяльності, розробка наукових і практичних рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності професійної діяльності;

6) судово-психологічну експертизу та інші форми вико­ристання спеціальних психологічних знань в юрисдикцінному процесі (кримінальному, цивільному, адміністра­тивному).

Визначені галузі і напрями юридичної психології пов'я­зані між собою спільністю психологічного змісту соціально-правових реалій, що являють інтегровану схему. Будь-який інший акцент або вступає у протиріччя з самим собою, при­писуючи зазначеній науці напрями, не сумісні з правом, або ж характеризується неповнотою розгляду її юридичних ас­пектів.

Виходячи з єдності, взаємозв'язку об'єкта, предмета й методів науки, до завдань юридичної психології можна віднести:

1. Дослідження структурних елементів предмета цієї науки: особистості юриста, його діяльності, правомірного й протиправного поводження, особистості законослухняної людини й правопорушника, психології соціально-правовий ресоціалізації правопорушника (у тому числі й в ИТУ), психологічних особливостей юридичної процедури й профілактики правопорушень.

2. Вивчення методологічних і теоретичних її основ, розробка методики й методів теоретичних і прикладних досліджень, адаптування для цілей юридичної психології методик і методів, розроблених в інших науках, у тому числі й у галузеві психологічні.

3. Розробка практичних рекомендацій для юристів-практиків по здійсненню ними правозастосовної, правоохоронної й правотворчої функцій, удосконалюванню й поліпшенню їхньої власної роботи, стимулювання спільної діяльності, розробка методики профорієнтації, профвідбору, профконсультації юристів, профессіограмм і психограмм юридичних професій й ін.

4. Теоретичне й методичне забезпечення навчальної дисципліни "Юридична психологія" і пов'язаних з нею спецкурсів.

5. Забезпечення практики спеціальним психологічним знанням, розробки теорії й методики судово-психологічної експертизи, психологічної консультації й т.д.

Досліджуючи проблему предмета, завдань і системи юридичної психології, ми виходимо із принципового положення, що психологічні закономірності в області правозастосовної діяльності діляться на дві більші категорії: діяльність правослухняну й діяльність, пов'язану з тими або іншими правопорушеннями. Цими методологічними передумовами, а також принципом ієрархії визначається побудова системи юридичної психології, у якій послідовно аналізуються психологічні закономірності в сфері правослухняного поводження й у сфері соціальної патології.

У Загальній частині юридичної психології викладаються предмет, історія, система, принципи, методи й зв'язок її з іншими науковими дисциплінами, а також основи загальної й соціальної психології.

Особлива частина юридичної психології, що часто називають судовою психологією, складається з наступних розділів: правова психологія, кримінальна психологія, психологія потерпілого, психологія правопорушень неповнолітніх, психологія попереднього розслідування, психологія судового процесу, судово-психологічна експертиза й виправна (пенітенціарна) психологія. Юридична психологія - це самостійна психологічна дисципліна, що вивчає людини у всій повноті.

Поряд з розвитком кримінальної психології, психології правопорушення, а також психології потерпілого, психології попереднього розслідування й інших проблем, що входять у структуру Особливої частини юридичної психології, за останні роки в нашій країні одержали розвиток дослідження психології юридичної праці, зокрема окремих її сторін, профессіограмм юридичних професій, профвідбору й профорієнтації в області юриспруденції.

На закінчення нам слід зазначити, що для оптимізації правоохоронної діяльності необхідні: з одного боку, докладний опис всіх сторін цієї складної професійної діяльності, особистісних якостей і навичок, і з іншого боку - науково обґрунтовані рекомендації про відповідність конкретної людської особистості об'єктивним вимогам, пропонованим до професії юристів по методиці підбора й розміщення юридичних кадрів.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
Методичні рекомендації
навчальної дисципліни
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
Зміст вступ
курсу групи
Пояснювальна записка
Виконав студент
Виконала студентка
Історія розвитку
самостійної роботи
навчальних закладів
форми навчання
Міністерство освіти
Теоретичні основи
студент групи
Практична робота
навчальний заклад
молодших школярів
Робоча програма
Конспект лекцій
вищої освіти
Практичне заняття
інтелектуальної власності
виконання курсової
діяльності підприємства
роботи студентів
використаних джерел
контрольної роботи
Охорона праці
Загальні відомості
Самостійна робота
виробничої практики
Історія виникнення
загальна характеристика
навчального закладу
охорони здоров
загальноосвітніх навчальних
світової війни
Дипломна робота
студентів спеціальності
студентка курсу
фізичної культури
Курсовая работа