Укоопспілка


Зразок листа оцінювання курсової роботи (бланк)Сторінка41/41
Дата конвертації08.11.2018
Розмір0.64 Mb.
Назва файлуMetodichni_rekomendatsiyi_do_KR_z_GP_2016_red_3.doc
Навчальний закладПолтавський Університет Економіки і Торгівлі
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41
Зразок листа оцінювання курсової роботи (бланк)

Лист оцінювання

курсової роботи з навальної дисципліни «Господарське право», виконаної студентом(-кою) курсу Інституту економіки, управління та інформаційних технологій


autoshape 2(прізвище, ім’я, по батькові)
з/п

Критерії оцінювання

Бали

керівник

комісія
Зміст (до 50 балів)

Обґрунтування актуальності теми (до 3 балів)

Повнота розкриття теми (до 10 балів)

Використання достовірних (віртуальних) статистичних і фактичних даних, що характеризують проблему та їх аналіз в динаміці (до 5 балів)

Використання актуальних та відповідних проблематиці роботи методів досліджень (до 5 балів)

Використання новітніх інформаційних джерел, чинних нормативних та законодавчих документів (до 2 балів)

Творчий підхід до аналізу проблеми, оригінальність підходів та наукова новизна результатів дослідження (до 10 балів)

Наявність в курсовій роботі (проекті) наглядних матеріалів (таблиць, графіків, схем інших додатків), та їх аналіз (до 5 балів)

Обґрунтованість висновків та практична значущість рекомендацій (пропозицій) (до 10 балів)


Оформлення та організація виконання (до 20 балів)

Відповідність чинним стандартам щодо оформлення курсової роботи в цілому (титульний аркуш, затверджений план, зміст, структура, посилання на літературні джерела) (до 5 балів)

Відповідність чинним стандартам щодо оформлення таблиць, формул, та графічних ілюстрацій (до 5 балів)

Відповідність чинним вимогам щодо оформлення літературних та інших інформаційних джерел (до 5 балів)

Дотримання графіка виконання курсової роботи (проекту) (до 5 балів)


Захист (до 30 балів)

Повнота та лаконічність висвітлення у доповіді ключових аспектів роботи (до 10 балів)

Х


Презентація курсової роботи (проекту) (до 10 балів)

Х


Аргументованість та повнота відповідей на додаткові питання (до 10 балів)

ХВсього балів


Підсумкова оцінка за національною шкалою


Підсумкова оцінка за шкалою ЄКТС


Підпис членів комісії:Дата захисту «___» ______________ 20__ р.    

Додаток Ж

Приклади оформлення бібліографічного опису
інформаційних джерелХар-ка джерела

Приклад оформлення

Монографії, навчальні посібники, підручники

Джуринський О. В. Джерела господарського права України: монографія / О. В. Джуринський. – К.: Ліра-К, 2016. – 200 с.

Кравченко В. В. Конституційне право України: навч. посібник. – Вид. 4-те, випр. та допов. – К.: Атіка, 2007. – 568 с.два автори

Чушенко В. І. Конституційне право України: підручник / В. І. Чушенко, І. Я Засць. – К.: Ін Юре, 2007. – 488 с.

Рєзнікова В. В. Посередництво і представництво в господарському праві та процесі України: навч. посібник / В. В. Рєзнікова, О. В. Россильна. – К.: Ліра-К, 2016. – 216 с.три автори

Погорілко В. Ф. Права та свободи людини і громадянина в Україні / В. Ф. Погорілко, В. В. Головченко, М. І. Сірий. – К.: Ін Юре, 1997. – 52 с.

чотири автори

Історія держави і права України: академічний курс: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти: у 2 т. / А. И. Рогожин, О. Д. Святоцький, О. Л. Копиленко, Б. Й. Тищик.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого; В. Я. Тацій (ред.), А. Й. Рогожин (ред.) – К.: Ін Юре, 2000. – Т. 2. – 577 с.

П’ять авто­рів та більше (колектив авторів);

За редакцієюОхорона державної таємниці [Текст]: навч. посібник / В. С. Зачепило, З. А. Шандра, І. Р. Опірський, [та ін.]. – Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2016. – 168 с.

Судовий розгляд справ про адміністративні правопорушення: навч. посібник / за заг. ред. Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков. – К.: Юрінком Інтер, 2016. – 544 с.Окремий том багатотом­ного видання

Юридична енциклопедія. У 6 т. Т. 1: А – Г / керів. авт. кол. Ю. С. Шемшученко. – К.: Укр. енцикл., 1998. – 672 с. або:

Юридична енциклопедія: у 6 т. / керів. авт. кол. Ю. С. Шемшученко. – К.: Укр. енцикл., 1998. – Т. 1: А – Г. – 672 с.Перекладні видання

Мусис, Ніколас. Усе про спільні політики Європейського Союзу: пер. з англ. / Ніколас Мусис. – К.: К.І.С., 2005. – 466 с.

Эванс, Илза. Круговерть: роман / Илза Эванс; пер. с англ. Ж. Зайцева. – М.: Эксмо, 2007. – 320 с. – (Легкие книги). Стандарти

Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – [На зміну ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-82, введ. 2007-07-01; чинний від 2008-04-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 48 с. – (Національний стандарт України) (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи). або:

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання. – [На зміну ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-82, введ. 2007-07-01; чинний від 2008-04-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 48 с. – (Національний стандарт України) (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи). Збірники наукових праць

Інституційний розвиток соціально-економічних систем: національна економіка у глобальному середовищі: зб. наук. праць за матеріалами VІI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава 23-24 квіт. 2015 р.) / Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ), Білорус. торг.-екон. ун-т спожив. кооперації, Караганд. екон. ун-т Казспоживспілки; голов. ред. С. С. Ніколенко. – Полтава: ПУЕТ, 2015. – 166 с.

Словники

Бачинін В. А. Філософія права: словник / В. А. Бачинін, В. С. Журавський, М. І. Панов ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – К.: Ін Юре, 2003. – 407 с.

Складові частини: книги

Правова система України: історія, стан та перспективи. У 5 т. Т. 5: Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні / за заг. ред. В. В. Сташис. – Х.: Право, 2008. – 840 с. 

збірника

Керезь А. М. Ефективне управління персоналом в системі управління підприємством / А. М. Керезь // Від ефективного управління до ефективної економіки: зб. наук. ст. магістрів ф-ту економіки та менеджменту ПУЕТ за результатами наук. дослідж. 2014-2015 навч. року / Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ); голов. ред. О. О. Нестуля. – Полтава: ПУЕТ, 2015. – С. 59–64.

журналу

Костюк Н. Принцип справедливості в правозастосуванні / Н. Костюк // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Сер. Юридичні науки. – 2016. – № 6. – С. 5–13.
Загуменник В. Порівняльний аналіз законодавства про вибори депутатів до органів місцевого самоврядування / В. Загуменник, О. Гурєїв // Право України. – 2005. – № 10. – С. 7-10.

іноземного журналу

KJeinwaechter W. Right on Information / W. Kleinwaechter // Journal of Media Law and Practice – London, 1990. – Vol. 10 (September). – 1990. – P. 93.

енциклопедії

Енциклопедія цивільного права України / вiдповiд. ред. Я. М. Шевченко. – К.: Ін Юре, 2009. – 952 с.

Тези доповідей

Чернявська О. В. Аналіз конкурентного середовища аграрного сектору України / О. В. Чернявська, Т. С. Юрко // Фінансова безпека та економічне зростання: домогосподарство, підприємство, регіон, держава [Текст]: зб. тез доп. міжнарод. наук.-практ. конф., 6-7 жовт. 2011 р. / голова орг. комітету О. О. Нестуля. – Полтава: ПУЕТ, 2011. – С. 365-368.

Дисертації

Кушакова Н. В. Конституційне право на інформацію в Україні (порівняльний аналіз): дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Наталія Володимирівна Кушакова; Київський національний ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2003. – 243 с.

Ніколаєнко А. О. Удосконалення нормативної бази для вхідного контролю колісних пар вагонів: дис. ... к. тех. наук: 05.01.02 / Ніколаєнко Андрій Олександрович. – Захищена 15.07.2008; затв. 20.11.2008. – Севастополь, 2008. – 200 с.Автореферати дисертацій

Грицкевич С. Г. Конституційні екологічні права людини і громадянина та їх забезпечення органами внутрішніх справ: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Грицкевич Сергій Григорович; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2002. – 15 с.

Інструкції

Типова Інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію : затв. постановою від 19 жовтня 2016 р. № 736  // Урядовий кур’єр. – 2016. – 23 листоп. (№ 220). – С. 7–10.

Міжнародні документи та угоди

Європейська хартія місцевого самоврядування : від 15.10.1985 p., ратифікована Законом України від 15 липня 1997 р. // ВВРУ. – 1997. – № 38. – Ст. 249.

не ратифіковані

Угода між Україною і Російською Федерацією про врегулювання питань правонаступництва стосовно зовнішнього боргу та активів колишнього СРСР від 9 грудня 1994 р. (про нульовий варіант). Україна не ратифікувала // Действующее международное право: в 3 т. / сост. Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. – М., 1997. – Том 1. – С. 502-504.

Законодавство України

Про Державний бюджет України на 2016 рік [Текст]: Закон від 25 грудня 2015 р. № 928-VIII / Україна. Верховна Рада // Урядовий кур'єр. – 2016. – 5 січ. (№ 1). – С. 6–9. 
Про Положення про порядок підготовки та внесення проектів актів Президента України: Указ Президента України від 15 листопада 2006 р. // ОВУ. – 2006. – № 47. – Ст. 3123.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 р. "Про Стратегію кібербезпеки України": Указ Президента України від 15 березня 2016 р. № 96/2016 // Урядовий кур’єр. – 2016. – 18 берез. (№ 52). – С. 17–18.Іноземне законодавство

О совершенствовании структуры органов исполнительной власти: Указ Президента РФ от 17 марта 1997 г. № 292 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – № 12. – Ст. 1419.
Das neue Insolvenzrecht Gesetze, Begründungen: materialien / bearb. von Joachim Kraemer. – Bonn: Stollfuss, 1995. – 83 p.

Матеріали судової та іншої практики

Архів Апеляційного суду Хмельницької області, м. Хмельницький, спр. № 2-2139, за позовом А. до Б. про стягнення аліментів, арк. 56.
Архів Управління Служби Безпеки України по Хмельницькій області, м. Хмельницький, спр. 657827-02, т. 4, арк. 75, 98, 546.

Інтернет-джерела

Про інвестиційну діяльність [Електронний ресурс]: Закон України від 18 серпня 1991 р. № 1560-XII, станом на 9 травня 2014 р. / Україна. Верховна Рада. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1560-12 (14.06.2015). – Назва з екрана.

Королюк Н. Я. Правовий захист брендів в Україні та світі [Електронний ресурс] / Н. Я. Королюк // Ефективна економіка. – 2015. – № 8. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4259 (15.09.2016). – Назва з екрана.Примітка: Оформлення нормативно-правових актів повинно відбуватись з посиланням на офіційне джерело оприлюднення. Відповідно до Указу Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» від 10.06.1997 р. № 503/97 офіційними друкованими виданнями є «Офіційний вісник України», «Урядовий кур’єр». Офіційними друкованими виданнями, в яких здійснюється офіційне оприлюднення законів та інших актів Верховної Ради України, є також газета «Голос України», «Відомості Верховної Ради України». Офіційним друкованим виданням, в якому здійснюється офіційне оприлюднення законів, актів Президента України, є також інформаційний бюлетень «Офіційний вісник Президента України».

ЗМІСТ

Вступ. 3

Загальні положення 4

Етапи написання курсової роботи 5

Вибір теми 5

Підбір джерел та їх обробка 6

Складання плану курсової роботи 7

Написання та оформлення курсової роботи 9

Обов’язки керівника курсової роботи 12

Обов’язки студента з виконання курсової роботи 13

Організаційні функції старости групи 14

Вимоги до структури курсової роботи 14

Структура вступу 14

Структура розділів 17

Структура висновків 18

Вимоги до змісту курсової роботи 18

Вимоги до оформлення курсової роботи 19

Вимоги до тексту 19

Вимоги до нумерації 21

Оформлення назв розділів і підрозділів 22

Оформлення таблиць 22

Оформлення переліків 24

Оформлення скорочень 25

Оформлення посилань на інформаційні джерела 26

Вимоги до цитування 28

Оформлення списку використаних інформаційних джерел 29

Оформлення додатків 30

Порядок рецензування курсової роботи 30

Порядок захисту курсової роботи 31

Порядок оцінювання курсової роботи 31

Перелік тем курсової роботи з навчальної дисципліни «Господарське право» 33

Додатки 37

Навчально-методичне видання
ЛАВРИК Галина Володимирівна

КУЛЬЧІЙ Олег Олександрович

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи студентами спеціальності 081 «Право» /


напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»
Головний редактор М. П. Гречук Редактор-коректор Л. М. Діденко Комп’ютерна верстка Г. А. Бжікян

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 2,9.

Тираж 11 пр. Зам. № 025/511.


Видавець і виготовлювач Вищий навчальний заклад Укоопспілки

«Полтавський університет економіки і торгівлі»,

к. 115, вул. Коваля, 3, м. Полтава, 36014; (0532) 50-24-81


Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 3827 від 08.07.2010 р.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
Зміст вступ
Пояснювальна записка
курсу групи
Виконав студент
Виконала студентка
Історія розвитку
самостійної роботи
навчальних закладів
форми навчання
Міністерство освіти
Теоретичні основи
студент групи
навчальний заклад
Практична робота
Робоча програма
вищої освіти
молодших школярів
Практичне заняття
Конспект лекцій
інтелектуальної власності
роботи студентів
виконання курсової
діяльності підприємства
Самостійна робота
контрольної роботи
використаних джерел
Охорона праці
охорони здоров
Загальні відомості
виробничої практики
загальноосвітніх навчальних
навчального закладу
світової війни
загальна характеристика
Історія виникнення
Дипломна робота
студентка курсу
студентів спеціальності
Вступ актуальність
фізичної культури