Укоопспілка


Написання та оформлення КРСторінка9/41
Дата конвертації08.11.2018
Розмір0.64 Mb.
Назва файлуMetodichni_rekomendatsiyi_do_KR_z_GP_2016_red_3.doc
Навчальний закладПолтавський Університет Економіки і Торгівлі
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   41
Написання та оформлення КР

Загальний обсяг КР повинен становити 35–40 сторінок друкованого тексту, надрукованого з однієї сторони аркуша. До загального обсягу роботи не входять список використаних інформаційних джерел і додатки, але всі сторінки зазначених складових частин КР нумеруються на загальних засадах. Менша за обсягом робота свідчить про те, що її тема розкрита не повністю, а більший обсяг говорить про те, що автор роботи не вміє виокремлювати головне від другорядного, коротко висловлювати свої думки та стисло викладати досліджений матеріал. Під час написання КР необхідно дотримуватися таких правил: 1. Розподіляти текст роботи між розділами й підрозділами рівномірно. На кожен розділ або підрозділ повинна припадати приблизно однакова кількість сторінок. Не слід допускати, щоб один підрозділ у тексті роботи займав 3 сторінки, а інший – 15. Кількість сторінок, що приходяться на кожен розділ, для своєї теми можна вирахувати так: від загальної кількості сторінок роботи (наприклад, 40 сторінок) від-

няти обсяг титульної сторінки (1), вступу (2), висновків (3) і розділити на кількість розділів (наприклад, 4). Отримуємо 8,5 сторінок. Кількість сторінок для кожного підрозділу отримується шляхом ділення отриманого обсягу розділу на кількість підрозділів. Обсяг одного підрозділу у 2 або 3 сторінки вважається недостатнім. У такому випадку слід скоротити кількість підрозділів у розділі.

 1. Спочатку працювати над основним текстом, потім – над вступом і висновками. При цьому частина вступу, що стосується мети й завдань дослідження, його об’єкта та предмета, повинна бути визначена на початку написання роботи, а інша частина вступу – після написання основного тексту роботи, оскільки актуальність, огляд наукових джерел із даної теми й методи її дослідження стануть відомі студенту тільки після ознайомлення з матеріалом із даної теми.

 2. Текст потрібно викладати від першої особи у множині. Науковий текст є безособовим, тому не прийнято писати «на мою думку», «я рекомендую», «мені здається». Натомість викладати матеріал слід так:

«на нашу думку», «вважаємо», що свідчить про те, що думка автора була висловлена та знайшла підтримку у колег, наукового керівника й т. д.

 1. Уважно ознайомитися зі змістом даних методичних рекомендацій. Досвід показує, що помилки студентів є типовими, тобто однаковими для більшості з них. Такі помилки, загалом, стосуються оформлення та виникають через неуважність студентів. Тому перед тим, як прийти на консультацію до керівника або здати роботу на перевірку, студенту слід ретельно переглянути дані методичні рекомендації та взяти до уваги всі рекомендації й вимоги до написання КР, користуючись ними, здебільшого, як довідником. Це дозволяє значно зменшити час консультації та сконцентрувати увагу на змістові роботи.

До оформлення КР (тобто її зовнішнього вигляду) також висуваються певні вимоги. КР повинна бути виконана комп’ютерним способом і роздрукована на аркушах формату А4 (210297 мм). Вона має бути охайно оформлена й поміщена у спеціальну папку (без вкладання кожного її листочка у файли, оскільки це ускладнює перевірку, перешкоджаючи здійсненню викладачем поміток на її сторінках). Це може бути папка із притиском (зазвичай, непрозора), із повздовжнім зажимом по лівому краю листа (зазвичай, прозора повністю) або така, що передбачає попередню обробку листів за допомогою дироколу (зазвичай, прозора зверху).

КР зшивається (або скріплюється) у такому порядку:
 1. титульна сторінка (дод. В);
 1. план КР, затверджений керівником (дод. Б);
 1. зміст (дод. Г);
 1. вступ;
 1. основна частина (розділи та підрозділи);
 1. висновки;
 1. список використаних інформаційних джерел;
 1. додатки;
 1. рецензія керівника (дод. Д);
 1. лист оцінювання (дод. Е).

Титульна сторінка і зміст є окремими складовими КР й розміщуються на окремих сторінках. На титульній сторінці студенту слід не забути поставити свій підпис у вказаному для цього місці. Завдання є окремим документом, що також розміщується після титульної сторінки, але не нумерується й до загальної кількості сторінок КР не входить. Бланк рецензії студентом роздруковується самостійно з електронного варіанта цих методичних рекомендацій, що знаходиться на сайті кафедри правознавства (його можна знайти через сайт нашого університету). Зміст відображає послідовність основних складових частин роботи та початкові їх сторінки в тексті КР.

Кожна наступна складова частина КР (вступ, розділи, висновки, список використаних інформаційних джерел і додатки) повинна починатися з нової сторінки. Підрозділи в межах кожного розділу розміщуються один після одного послідовно (через відстань не менше двох рядків), тобто на тій же сторінці, на якій закінчився попередній підрозділ.Висновки є підсумком проведеної роботи, завершальною частиною КР і значною мірою визначають якість курсової роботи. Написанню висновків слід приділити особливу увагу, адже їх якість яскраво свідчить про аналітичні здібності студента та його здатність до узагальнення. Список використаних інформаційних джерел містить бібліографічні відомості про використані під час написання даної КР джерела. Такий список становить одну із суттєвих частин КР, яка відображає самостійну творчу роботу її автора та свідчить про рівень і глибину дослідження даної теми. Приклади оформлення бібліографічного опису інформаційних джерел наведено в додатку Ж. На останній сторінці списку використаних інформаційних джерел, після останнього рядка тексту студент зазначає дату завершення написання роботи (на наступному рядку ліворуч) та ставить ще один свій підпис (на тому ж рядку, що і дата, праворуч).

У додатки виносяться: допоміжні ілюстрації або таблиці; матеріали, що через великий обсяг, специфіку викладання або форму подання не можуть бути внесені до основної частини роботи (правові документи та ін.). Кожен додаток, окрім позначення у вигляді букви, повинен мати назву, починатися з нової сторінки, яка нумерується, продовжуючи наскрізну нумерацію сторінок за всією роботою.Лист оцінювання відображає оцінку змісту, оформлення, організації виконання та захисту курсової роботи, яку в балах виставляє керівник курсової та комісії із захисту. Бланк листа оцінювання студентом роздруковується самостійно з електронного варіанту цих методичних рекомендацій, що знаходиться на сайті кафедри правознавства.

Завершену курсову роботу слід здати лаборанту кафедри правознавства (ауд. 334) у встановлений термін згідно із графіком виконання КР, наведеним у завданні на її виконання, але не пізніше двох тижнів до початку сесії. Здану КР лаборант реєструє в кафедральній книзі реєстрації курсових робіт.

Перевірка (рецензування) курсової роботи керівником може тривати до 7 днів. Після перевірки та схвалення курсової роботи керівник її підписує на обкладинці та складає письмову рецензію.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   41


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
Зміст вступ
Пояснювальна записка
курсу групи
Виконав студент
Виконала студентка
Історія розвитку
самостійної роботи
навчальних закладів
форми навчання
Міністерство освіти
Теоретичні основи
студент групи
навчальний заклад
Практична робота
Робоча програма
вищої освіти
молодших школярів
Практичне заняття
Конспект лекцій
інтелектуальної власності
роботи студентів
виконання курсової
діяльності підприємства
Самостійна робота
контрольної роботи
використаних джерел
Охорона праці
охорони здоров
Загальні відомості
виробничої практики
загальноосвітніх навчальних
навчального закладу
світової війни
загальна характеристика
Історія виникнення
Дипломна робота
студентка курсу
студентів спеціальності
Вступ актуальність
фізичної культури