Відносини у цій сфері регулюються наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року №93 «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України»Скачати 34.28 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації20.04.2018
Розмір34.28 Kb.
Назва файлуотчет.docx
  1   2   3

Вступ

Практика студентів є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах і проводиться на оснащених відповідним чином базах навчальних закладів, а також на сучасних підприємствах і організаціях різних галузей господарства, освіти, охорони здоров’я, культури, торгівлі і державного управління.

Відносини у цій сфері регулюються наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року № 93 «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України». У даному Положенні розглядаються загальні питання організації, проведення і підведення підсумків всіх видів практики студентів різних спеціальностей навчання у вищих навчальних закладах України : технікумах (училищах), коледжах, інститутах, консерваторіях, академіях, університетах та інше.

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддям праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержані потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до різних освітніх та кваліфікаційних рівнів: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр.

Залежно від конкретної спеціальності чи спеціалізації студентів практика може бути: навчальна, технологічна, експлуатаційна, конструкторська, педагогічна, економічна, науково-дослідна та інші види практики.

Навчальна практика студентів є важливою складовою частиною навчального процесу. Мета її полягає у закріпленні теоретичних знань, які студент одержав під час навчання. Вона сприяє:


 • Формуванню фахівця, який повинен досконало володіти обраною спеціальністю;

 • Виникненню потреби та здатності поповнити знання, творчо мислити, правильно тлумачити і застосовувати правові норми;

 • Грамотно обґрунтовувати та відстоювати власну позицію;

 • Давати правильну правову і моральну оцінку суспільно-небезпечним діянням тощо.

Студент за період практики має оволодіти сучасними методами та формами праці юриста, навчитися захищати права, свободи і законні інтереси громадян, інтереси суспільства та держави, що є важливою складовою навичок майбутнього спеціаліста.

Навчальна практика допомагає закріпленню та поглибленню теоретичних знань з адміністративного, конституційного, цивільного, трудового, кримінального, господарського та інших галузей права, внаслідок чого у студента з’являється вміння самостійно вирішувати конкретні життєві ситуації в повсякденній діяльності.

Я, Голишев Микола Миколайович, прибув до Балтського районного суду для проходження виробничої практики в період з 27 червня 2016 року по 30 липня 2016 року. Під час проходження практики я мав можливість закріпити теоретичні знання в області адміністративного, цивільного, кримінального та інших галузей права, отриманих мною впродовж навчання в Національному університеті «Одеська юридична академія». На час проходження практики я був закріплений за помічником суді Ільніцької О. М.

У перший день практики знайомився із основними нормативно-правовими актами щодо роботи суду та його діяльності в цілому, посадовими інструкціями працівників суду, їх правами та обов’язками ( помічник судді, секретар суду, секретар судового засідання, керівник апарату), ЗУ «Про судоустрій та статус суддів» від 07. 07. 2010 р., а також з конституційними змінами та з новим ЗУ «Про судоустрій та статус суддів» від 02. 06. 2016 р.

Відповідно до ЗУ «Про судоустрій та статус суддів» систему судів загальної юрисдикції складають: місцеві суди, апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди, Верховний Суд України. Місцевий суд є судом першої інстанції і здійснює правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом. Місцеві загальні суди розглядають цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення у випадках та порядку,передбачених процесуальним законом. Місцеві господарські суди розглядають справи, що виникають із господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені законом до їх підсудності. Місцеві адміністративні суди розглядають справи адміністративної юрисдикції ( адміністративні справи). Підсудність окремих категорій справ місцевим судам, а також порядок ії розгляду визначаються законом.

Суддя місцевого суду здійснює судочинство в порядку, встановленому процесуальним законом, а також інші повноваження, визначені законом.

Голова місцевого суду:


 1. Представляє суд, як орган державної влади, у зносинах з іншими органами держаної влади, органи місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами.

 2. Визначає адміністративні повноваження заступника голови місцевого суду.

 3. Контролює ефективність діяльності апарату суду, вносить керівникові територіального управління Державної судової адміністрації України подання про призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду та про звільнення їх з посад, а також про застосування до керівника апарату суду, його заступника, заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства.

 4. Видає на підстав акта про призначення ( обрання) суддею чи звільнення судді з посади відповідний наказ.

 5. Забезпечує виконання рішень зборів суддів місцевого суду.

 6. Організовує ведення в суді судової статистики та інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства.

 7. Сприяє виконанню вимог щодо підвищення кваліфікації суддів місцевого суду.

 8. Вносить на розгляд зборів суду пропозиції щодо кількості та персонального складу слідчих суддів.

 9. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

Голова місцевого суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження. У разі відсутності голови місцевого суду його адміністративні повноваження здійснює один із заступників голови суду за визначенням голови суду, за відсутності такого визначення – заступник голови суду, який має більший стаж роботи на посаді судді, а в разі відсутності заступника голови суду – суддя цього суду,який має більший стаж роботи на посаді судді.

Заступник голови місцевого суду здійснює адміністративні повноваження, визначені головою суду.

До апарату суду входять секретарі судового засідання, судові розпорядники, консультанти, інші державні службовці, а також працівники, які виконують функції з обслуговуванню апарату суду. Відповідно до ЗУ «Про судоустрій та статус суддів» апарат суду виконує функції із забезпечення робот суду у сфері організаційного забезпечення, у сфері документального та інформаційно-технічного забезпечення, у сфері фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення.

В період ознайомлення з роботою канцелярії суду, ознайомився із Положенням про автоматизованою систему документообігу суду, . Наказом Державної судової адміністрації № 173 від 17. 12. 2013 р. «Про затвердження інструкції з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних, яка встановлює загальні правила ведення судового діловодства і регламентує порядок роботи з документами з моменту їх надходження чи створення в суді до відправлення або передавання в архів, звернення до виконання судових рішень. Більш детально з окремими розділами та практичне застосування вивченого я застосував при отриманні певних видів практичних завдань.

Канцелярія суду відповідно до покладених на неї завдань здійснює:


 • Приймання судових справ та кореспонденції.

 • Реєстрацію та облік судових справ та матеріалів.

 • Реєстрацію та облік звернень громадян.

 • Формування судових справ.

 • Складання номенклатури справ суду.

 • Видачу для ознайомлення судових справ та документів.

 • Передачу справ в архів суду та інші.

В Балтському районному суді я ознайомився з роботою працівників загальної, цивільної та кримінальної канцелярії, зокрема, здійснення прийому документів від громадян, заведення справ через документообіг суду, а саме щодо визначення судді, який буде розглядати справу, реєстрацію у відповідних обліково-статистичних картотеках та алфавітному покажчику тощо. При зверненні громадян я надавав консультації, поради. Аналізував номенклатуру справ. Номенклатура справ являє собою щорічний систематизований перелік заголовків ( назв) справ, що формуються в поточному діловодстві суду, із зазначенням строків їх зберігання. Також здійснював перевірку відповідності документів у судових справах опису справи.

Слід зазначити, що система розгляду будь-якої справи складається з певних осіб, які мають певну роль в ній. А саме: на першому етапі знаходиться суддя, який саме і здійснює розгляд справи по суті ( веде судове засідання, приймає остаточні та поточні рішення). Наступним елементом цієї системи є помічник судді, який розробляє проекти рішень (ухвали, постанови, вироки) та здійснює поточний контроль за підсумками роботи судді. Також не можливо не згадати особу, важливу для вказаної системи, а саме – секретаря судового засідання, який здійснює фіксування технічними засобами всього судового процесу, займається викликом осіб та формуванням справ для здачі в канцелярію тощо.

Відповідно до законодавства України суддя місцевого суду здійснює:


 1. Правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом.

 2. Процесуальні дії та організаційні заходи з метою забезпечення розгляду справи.

 3. Контроль відповідно до закону за своєчасним зверненням до виконання судових рішень, постановлених під його головуванням.

 4. Інші передбачені законом повноваження.

Ознайомився з роботою секретаря судового засідання, а саме з формуванням справ, викликом осіб до суду, фіксуванням судового засідання технічним засобом «Камертон». Повне фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальної техніки чи інших технічних засобів здійснюється у випадках і порядку, передбаченими інструкцією про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання) та інструкцією про порядок роботи з технічними засобами відеозапису ходу і результатів процесуальних дій, проведених у режимі відео конференції під час судового засідання ( кримінального провадження). Також я вчився підшивати справи, робити опис. Документи справ підшиваються в міру надходження до суду чи формування у суді з дотриманням певної послідовності, що передбачена інструкцією, у кожній судовій справі складається опис документів. У справі, яка надійшла до суду з іншого суду чи суду вищої інстанції, опис документів продовжується. До опису документів під номерами в порядку зростання вноситься інформація про кожний документ, в тому числі конверти, в порядку їх розміщення. В описі обов’язково зазначається, оригінал або копія документа підшитий, порядкові номери аркушів, присвоєні відповідному документу. Документи, які вказані в додатку до супровідного документа, в описі не вказуються, але обов’язково вказується або відсутність згідно з переліком у додатку. Опис підписується секретарем судового засідання.

Неодноразово був присутній на судових засіданнях, на яких спостерігав за роботою судді, секретаря судового засідання, судового розпорядника, поведінкою учасників.

Секретар судового засідання перед розглядом справи перевіряє явку учасників судового процесу, записує інформацію про кожного, записує наявність довіреностей та інших необхідних документів і при необхідності вживаються заходи до з’ясування причин неявки, уточнюються відомості про вручення судових викликів, повідомлень, судових повісток та інших матеріалів, про що повідомляється судді. При відкладенні засідання на інший час, сторони розписуються в розписці, підтверджуючи те, що вони повідомлені належним чином про перенесення слухання справи. Після закінчення судового засідання, секретарем судового засідання, у строки відповідно до процесуального законодавства, необхідно підписатися і передати судді журнал судового засідання. Журнал перевіряється і підписується суддею.

Оскільки, під час проходження практики, я був закріплений за помічником судді, то найбільший обсяг роботи був пов'язаний з роботою помічника судді, яка виконується відповідно до вимог Положення про помічника судді суду загальної юрисдикції, затвердженого рішенням Ради судді України від 25 березня 2011 року № 14.

Помічник судді – це посадова особа, яка перебуває на державній службі, забезпечує виконання суддею відповідних повноважень та сприяє здійсненню правосуддя. Помічник судді прикріплюється для кадрового та фінансового обслуговування до апарату відповідного суду. Помічнику судді надається постійне робоче місце в суді, до апарату якого він прикріплений. Помічник судді з питань підготовки справ до розгляду підзвітний лише відповідному судді. Помічник судді:


 • Здійснює підбір актів законодавства та матеріалів судової практики, які необхідні для розгляду конкретної справи.

 • Бере участь у попередній підготовці судових справ до розгляду, за дорученням судді готує проекти запитів, листів, інших матеріалів, пов’язаних із розглядом конкретної справи, проекти судових рішень, інших процесуальних документів, які приймаються суддею або під головуванням судді, виконавчих документів.

 • Здійснює оформлення копій судових рішень для направлення сторонам у справі та іншим особам, які беруть участь у справі відповідно до вимог процесуального законодавства, контролює своєчасність надсилання копій судових рішень.

 • Здійснює контроль за своєчасним проведенням експертними установами призначених у справах експертних досліджень, за своєчасним виконанням органами внутрішніх справ постанов судді про примусовий привід, а в разі невиконання таких постанов – готує проекти відповідних нагадувань тощо.

За дорученням судді, помічник судді:

 • Контролює надходження та приєднання до судової справи відповідних матеріалів.

 • Координує роботу секретаря судового засідання та надає йому методичну та практичну допомогу, в тому числі із забезпечення фіксування судового процесу технічними засобами.

 • Здійснює перевірку своєчасності оформлення протоколів судових засідань у справах, що знаходяться в провадженні судді.

 • Здійснює контроль за своєчасною здачею секретарем судового засідання судових справ, розглянутих під головуванням судді.

 • Здійснює підготовку та оформлення статистичних даних, звітів, узагальнень, інформації про кількість і стан розгляду суддею справ усіх категорій тощо.

 • Вивчає та узагальнює практику розгляду справ і застосування законодавства.

 • Аналізує повідомлення засобів масової інформації з питань судочинства, готує пропозиції щодо необхідності реагування на такі повідомлення відповідно до чинного законодавства.

 • Підписує не процесуальні документи інформаційного та організаційного характеру.

 • Виконує інші доручення, що стосуються організації розгляду судових справ.

Працюючи з помічником судді я здобув уміння та навики виконання деяких завдань, які входять в обов’язки помічника судді. Мені було доручено різні категорії справ для ознайомлення та складання проектів процесуальних документів відповідно до норм матеріального та процесуального права.

Ознайомлення з цивільними справами та складання проектів судових рішень здійснювалось відповідно до вимог Цивільного кодексу України та Цивільного процесуального кодексу України. Відповідно до ст.. 208 ЦПК України судові рішення складаються у таких формах: ухвали, рішення та постанови. Питання, пов’язані з рухом справи в суді першої інстанції, клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення або закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду, а також в інших випадках, передбачених цим кодексом, вирішуються судом шляхом постановлення ухвал. Зокрема, мною було складено проекти таких документів: 1. Ухвали про залишення справи без руху, у випадках, якщо позовну заяву було подано без додержання вимог викладених у статтях 119, 120 ЦПК України, або не сплачено судовий збір.

 2. Ухвали про залишення заяви без розгляду, яка складається у випадках якщо:

 • Заяву подано особою, яка не має цивільної процесуальної дієздатності.

 • Заяву від імені зацікавленої особи подано особою, яка не має повноважень на ведення справи.

 • Належним чином повідомлений позивач повторно не з’явився на судове засідання, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності.

 • Спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав розглядається в іншому суді.

 • Позивач подав заяву про залишення позову без розгляду.

 • Між сторонами укладено договір про передачу спору на вирішення до третейського суду і від відповідача надійшло до початку з’ясування обставин у справі та перевірки їх доказами заперечення проти вирішення спору в суді.

 • Особа, в інтересах якої у встановлених законом випадках відкрито провадження у справі за заявою іншої особи, не підтримує заявлених вимог і від неї надійшла відповідна заява.

 • Провадження у справі відкрито за заявою, поданою без додержання вимог, викладених у статтях 119, 120 ЦПК України, та не було сплачено судовий збір і позивач не усунув цих недоліків у встановлений судом строк.

 • Позивач до закінчення розгляду справи покинув судове засідання і не подав до суду заяви про розгляд справи за його відсутності.

Також мені було доручено написання проектів щодо винесення остаточного рішення, як заочного, так і звичайного. Заочне рішення ухвалюється у разі неявки в судове засідання відповідача, якщо він був належним чином повідомлений і від нього не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності або якщо повідомлені ним причини неявки визнані неповажними. Таке заочне рішення ухвалюється на підставі наявних у справі доказів, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення справи. На виконання доручень щодо даної категорії справ я складав проекти рішень про розірвання шлюбу та стягнення аліментів тощо.

За клопотанням сторін по справі я складав проекти ухвал про забезпечення позову, в яких зазначається вид забезпечення позову і підстави його обрання, порядок виконання, розмір застави, якщо така призначена.

Також складав проекти ухвал про забезпечення доказів за клопотання сторін якщо особи, які беруть участь у справі вважають, що подання потрібних доказів є неможливим або у них є складнощі в поданні доказів.

Також одним із видів діяльності помічника судді є складання судових наказів, які є особливою формою судових рішень про стягнення з боржника грошових коштів або витребування майна за заявою особи, якій належить право такої вимоги. Мені доручалось написання таких судових наказів за позовами банків, а саме їх представників до відповідачів про стягнення заборгованості.

В процесі проходження виробничої практики в помічника судді я спостерігав за роботою в програмі Д – 3. Зокрема, після надходження до судді будь-якої справи, наприклад, за допомогою програми Д – 3 після перегляду справи помічник здійснює наступні дії:


 • Запит щодо місця проживання відповідача.

 • Відкриття провадження.

 • Зазначення інших процесуальних дій, які відбуваються по справі.

 • Зазначення кінцевого розгляду справи, тобто задоволення позовної заяви, відмова у задоволенні позовної заяви або залишення позовної заяви без розгляду.

Подібна процедура застосовується щодо відмітки про хід справи в порядку кримінального, адміністративного судочинства та справ про адміністративні правопорушення. Після того як справа розглянута по суті, помічник відмічає у програмі Д – 3, суддя за допомогою електронного підпису підписує відповідний процесуальний документ, який надсилається до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Також під час проходження практики в помічника судді я дізнався, що процесуальні документи, які виносяться суддею одноособово ( цивільні, кримінальні, в порядку адміністративного судочинства, про адміністративні правопорушення) здаються до канцелярії суду помічником справи з додаванням зошиту, в якому вказані саме справи, коли та кому здаються під підпис, які забезпечують належне виконання своїх повноважень як з сторони помічника так і працівників канцелярії суду.

В останні дні проходження практики я знайомився з організацією роботи архіву, яка здійснюється відповідно до вимог Положення про архів відповідного суду. Відповідальність за організацію архівної справи покладається на голову суду, а за її ведення – на архіваріуса або іншого працівника апарату суду, відповідального за ведення архіву.

Належна організація архівної справи полягає в підготовці справ і формуванні їх згідно з номенклатурою справ суду. Для забезпечення зберігання справ і документів в архіві повинні бути створені відповідні умови. Судові справи зберігаються в архіві за роками, у порядку архівних номерів, зв’язані у пачки: кримінальні – по десятках, інші – по сотнях. Видача справ з архіву здійснюється за заявою або відповідним запитом лише за резолюцією голови суду чи його заступника.

Я допомагав працівникам архіву у складанні справ по хронології та пошуку за вимогою суддів архівних справ.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
навчальної дисципліни
Лабораторна робота
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Зміст вступ
Виконав студент
Пояснювальна записка
Виконала студентка
Історія розвитку
самостійної роботи
навчальних закладів
форми навчання
Теоретичні основи
Міністерство освіти
вищої освіти
студент групи
Практична робота
Робоча програма
молодших школярів
навчальний заклад
виконання курсової
роботи студентів
Конспект лекцій
інтелектуальної власності
Практичне заняття
діяльності підприємства
Загальні відомості
використаних джерел
виробничої практики
Охорона праці
контрольної роботи
Історія виникнення
охорони здоров
Самостійна робота
навчального закладу
Курсовая работа
загальна характеристика
світової війни
загальноосвітніх навчальних
фізичної культури
дітей дошкільного
студентів спеціальності
студентка курсу