Виручка та прибутокСкачати 92.59 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації30.11.2018
Розмір92.59 Kb.
Назва файлувитрати та прибуток.doc
  1   2

7. Витрати виробництва, ВИРУЧКА ТА ПРИБУТОК


  1. Економічні, бухгалтерські та альтернативні витрати.

  2. Витрати виробництва у короткостроковому періоді.

  3. Витрати виробництва у довгостроковому періоді.

  4. Виручка та прибуток.

1
Бухгалтерські витрати складаються з усіх витрат виробництва, які пов’язані з придбанням необхідних для забезпечення випуску продукції ресурсів на ринках відповідних ресурсів за ринковими цінами. Це явна, або зовнішня вартість.

Тобто бухгалтерські витрати оцінюють фактичні витрати факторів виробництва у формі прямих платежів за фактори виробництва.

Але така вартість не містить неявні (внутрішні) витрати, які слід брати до уваги, якщо підприємець використовує у виробництві благ власні ресурси – працю, капітал, свої підприємницькі здібності, тобто виробничі ресурси, які він не купує на ринках, але використання їх слід оцінити згідно їхньої альтернативної вартості.

Для прикладу візьмемо фірму, яка є власником будівлі, а отже, не платить за оренду офісу. Чи означає це, що вартість офісу для фірми дорівнює нулю? Хоча бухгалтер може вважати, що ці витрати дорівнюють нулю, економіст зазначить, що фірма могла б отримувати орендну плату, здаючи офіс іншій компанії. Ця нереалізована можливість ї є вартістю втраченої альтернативи.

Економічні витрати складаються не лише з явної, але й неявної вартості виробництва.

В деяких випадках у фірм виникають витрати, які вони не зможуть собі відшкодувати, якщо припинятимуть справу й виходитимуть із галузі. В цьому випадку виникають безповоротні витрати.

Хоча втрачені альтернативи часто приховані, їх завжди слід брати до уваги. Для безповоротних витрат справджується протилежне твердження – вони фактичні, проте, приймаючи економічне рішення, їх треба завжди ігнорувати.

Безповоротні витрати – це ті витрати, які вже зроблені і які неможливо повернути назад.
2
У короткостроковому періоді деякі із виробничих ресурсів фірми постійні, проте іншими можна маніпулювати з метою зміни рівня виробництва продукції.

Ми вважали, що у короткостроковому періоді капітал постійний, а праця змінюється.

Сума витрат на всі види ресурсів, залучених до виробництва даного виду продукції називається сукупними витратами або сумарними (валовими) витратами.

Позначаються СВт або ТС.

Існують витрати, які не залежать від обсягу виробництва, і їх доводиться здійснювати навіть тоді, коли фірма має нульовий обсяг виробництва (наприклад, витрати на утримання приміщень).

І існують витрати, які залежать від обсягу виробництва, причому при зростанні обсягу виробництва вони зростають.

Тобто, сукупні витрати для короткострокового періоду можна поділити на дві частини: витрати, незалежні від обсягу виробництва і витрати, залежні від обсягу виробництва.

Витрати, що у короткостроковому періоді не залежать від обсягу виробництва називаються фіксованими витратами, або постійними.

Позначаються ФВт або FС. Ці витрати фірма робить незалежно від рівня випуску продукції.

Витрати, що залежать від обсягу виробництва і коливаються разом з рівнем виробництва називаються змінними витратами.

Позначаються ЗВт або VС.

Тому у короткостроковому періоді функція вартості виробництва

ТС= FС + VC(Q) або СВт = ФВт+ ЗВт (Q)

Графічно крива фіксованих витрат зображується горизонтальною лінією, оскільки ці витрати залишаються постійними при зміні обсягу виробництва продукції. Крива змінних витрат починається з точки початку координат і поступово зростає, оскільки ці витрати зростають із збільшенням обсягу продукції. Крива загальних витрат буде паралельною до кривої змінних витрат, а відстань між ними дорівнює сумі фіксованих витрат.Середні витрати – це витрати, що припадають на одиницю виробництва.

Середні сукупні витрати – це витрати, поділені на кількість вироблених одиниць.

АТС(Q) = або ССВт=Середні змінні витрати – це змінні витрати поділені на обсяг продукції.

AVC(Q) = або СЗВт=Середні фіксовані витрати – це фіксовані витрати поділені на кількість.

AFC = або СФВт=

Між середніми показниками існує зв’язок: АТС = АFC+AVC або ССВт=СФВт+СЗВт.

Граничні витрати виробництва – це додаткові витрати на виробництво однієї додаткової одиниці обсягу продукції.

ГВт = або МС=.

У короткостроковому періоді змінні витрати дорівнюють граничним витратам, оскільки саме за рахунок додаткових змінних витрат можна отримати додаткову продукцію, а ці додаткові витрати і є граничними витратами.

Криві середніх та граничних витрат можна зобразити графічно (рис.1).

Крива середніх фіксованих витрат (AFC) має спадний характер, оскільки при збільшенні обсягу продукції значення AFC зменшується. Ця крива при збільшенні обсягу продукції буде наближуватися до горизонтальної вісі координат, проте ніколи її не перетинатиме, тому що AFC дорівнювати нулю не можуть.

Криві середніх загальних витрат (ATC), середніх змінних (AVC) та граничних витрат (МС) мають U-подібну форму. Це пояснюється тим, що до певного обсягу виробництва діє закон спадних граничних витрат, а при досягненні та перевищенні його – закон зростаючих граничних витрат.

Крива граничних витрат перетинає криві середніх сукупних витрат і середніх змінних витрат у точках їх мінімумів.

Властивості кривих АТС, AVC, МС, AFC:

  1. Крива AVC розташована повністю під кривою ATC.

  2. При зменшенні обсягу виробництва до нульового рівня криві середніх витрат АТС, AVC, МС зростають до нескінченності.

  3. Крива AFC при зростанні обсягу виробництва прямує до горизонтальної осі.

  4. При зростанні обсягу виробництва криві середніх сукупних АТС та середніх змінних AVC витрат наближаються одна до одної, оскільки відстань між ними дорівнює величині середніх фіксованих витрат AFC, а ці витрати при зростанні обсягу продукції зменшуються.

5. Криві АТС та AVC мають мінімум. Мінімум кривої AVC розташований ліворуч та нижче від мінімуму кривої АТС, оскільки АVC менші від ATC на величину AFC.

У довгостроковому періоді можуть змінюватись обсяги використання всіх факторів, тому в складі середніх витрат не виділяють фіксованих і змінних витрат.

Середні загальні витрати (АТС) для короткострокового періоду відображає U-подібна крива, що відповідає певним умовам виробництва, які склались на підприємстві.
3
У довгостроковому періоді можлива модернізація підприємства, створення додаткових потужностей та нових технологій. Тоді можна розглядати серію короткострокових кривих середніх витрат. Кожна з цих кривих відображає певний рівень технології.

Середніми витратами у довгостроковому періоді називаються мінімальні середні витрати з числа усіх середніх сукупних витрат, що відповідають різним масштабам виробництва.

або LRAS=min (ATC1,ATC2,…..ATCt)

АТС1,АТС2, АТСт - АТС, що відповідають різним масштабам виробництва (різним короткостроковим періодам.

Кривою довгострокових середніх витрат LRAC називається крива, кожна точка якої є мінімумом на множині усіх короткострокових кривих АТС, які відповідають різним масштабам виробництва. Нижня обвідна лінія і буде довгостроковою кривою LRAC, яка дозволить для кожного Q отримати варіант розвитку з мінімальними середніми витратами (рис.2).Вигляд кривої довгострокових середніх витрат залежить від виду віддачі від масштабу виробництва. Якщо спостерігається зростаюча віддача, то крива LRAC має спадний характер, якщо спостерігається постійна віддача – крива має вигляд горизонтальної лінії, якщо спадна віддача від масштабу, то крива зростаюча.

Проте, навіть в довгостроковому періоді, коли фірма має можливість збільшувати обсяги всіх своїх ресурсів, також діє закон спадної граничної продуктивності (спадної віддачі від ресурсів), оскільки існують певні об’єктивні обмеження ресурсів (тривалість людського життя, ареал існування людини). Все це обумовлює, що зростаюча віддача не може тривати до безмежності, відповідно крива довгострокових середніх витрат в більшості випадків матиме вигляд U – подібний, як і в короткостроковому періоді, тобто спочатку витрати спадають при розширенні виробництва, а потім починають зростати.

Такий же вигляд має й крива довгострокових граничних витрат (LRMC), що пояснюється тим же законом спадної граничної продуктивності, суть якого полягає втому, що гранична продуктивність зменшується від кожної додаткової одиниці ресурсу. Ця крива перетинає криву довгострокових середніх витрат (LRAC) в точці мінімуму останньої.4

Загальна виручка (TR)– це доход від реалізації продукції. Визначається як добуток ціни за одиницю продукції на обсяг реалізованої продукції.


TR = P*Q (1)
Середня виручка (AR)– це виручка від реалізації одиниці продукції.
AR = TR/Q (2)
Гранична виручка (MR) – це додаткова виручка від реалізації додаткової одиниці продукції.
MR = ∆TR/∆Q (3)
Прибуток – це різниця між виручкою та витратами.
МП = TR – TC (4)
Розрізняють бухгалтерський, економічний та нормальний прибуток.

Бухгалтерський прибуток – це різниця між виручкою та бухгалтерськими витратами.

Економічний прибуток – це різниця між виручкою та економічними витратами.

Нормальний прибуток – це альтернативна вартість використання у виробництві власних факторів виробництва підприємця.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
Зміст вступ
курсу групи
Пояснювальна записка
Виконав студент
Виконала студентка
Історія розвитку
самостійної роботи
навчальних закладів
форми навчання
Міністерство освіти
Теоретичні основи
навчальний заклад
студент групи
Робоча програма
вищої освіти
Практична робота
Практичне заняття
молодших школярів
Конспект лекцій
діяльності підприємства
інтелектуальної власності
виконання курсової
роботи студентів
контрольної роботи
використаних джерел
загальноосвітніх навчальних
Самостійна робота
загальна характеристика
охорони здоров
навчального закладу
Історія виникнення
виробничої практики
Загальні відомості
світової війни
студентка курсу
студентів спеціальності
дітей дошкільного
студентка групи
Охорона праці
фізичної культури