Загальноєвропейські Рекомендації (ррє) з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. Підхід, прийнятий у ррє. Рекомендовані рівні володіння мовоюСкачати 73.82 Kb.
Дата конвертації09.10.2019
Розмір73.82 Kb.
Назва файлу!Загальноєвропейські Рекомендації.docx

Загальноєвропейські Рекомендації (РРЄ) з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. Підхід, прийнятий у РРЄ. Рекомендовані рівні володіння мовою

Загальноосвітні Рекомендації з мовної освіти є результатом більш ніж десятирічного дослідження, виконаного групою провідних фахівців у галузі прикладної лінгвістики, методики та педагогіки із 41 країни, які є членами Ради Європи. Численні проекти, запропоновані ними, були широко розповсюджені і детально обговорювались на етапі консультацій та апробацій. Їх кінцевий продукт є унікальним внеском у методичну науку та різні галузі прикладної лінгвістики, слугуючи їм як абсолютно нова, деталізована і всеохоплююча модель описання та шкалування процесу використання мови та окремих видів знань і вмінь, що підлягають оволодінню.

Зрозумілі, прозорі та зв'язні (логічні) рекомендації щодо вивчення, викладання та оцінювання мов мають відповідати загальному баченню використання та вивчення мови. Власне кажучи, прийнятий нами підхід є діяльнісно - орієнтованим у тому смислі, що користувачі мови й ті, що її вивчають, є насамперед "соціальними агентами", або ж членами суспільства. Вони мають виконувати певні завдання (що необов'язково пов'язані з мовленням) у певних умовах, специфічному оточенні та в окремій сфері діяльності. В той час як мовленнєві завдання виконуються у межах видів мовленнєвої діяльності, останні є складовою частиною ширшого соціального контексту, і лише він здатен надати їм повноцінного значення. Під словом "завдання" ми розуміємо виконання дій одним або більшою кількістю індивідів, які у стратегічній послідовності застосовують свої власні компетенції з метою досягнення певного результату. Підхід, що базується на діяльності, враховує також когнітивні, емоційні та вольові здібності, так само як і цілий ряд специфічних якостей, властивих індивіду і використовуваних ним у ролі соціального агента.

Згідно з цим будь-яка форма використання та вивчення мови може бути описана таким чином:

Використання мови, в тому числі і її вивчення, включає в себе дії, що виконуються особами, які в ролі окремих індивідів чи соціальних агентів розвивають ряд компетенцій, як загальних, так і - особливо - комунікативних мовленнєвих компетенцій. Сформовані компетенції використовуються в міру необхідності у різних контекстах залежно від різних умов та різних потреб для здійснення різних видів мовленнєвої діяльності, до яких належать мовленнєві процеси продукції та/або сприйняття текстів, пов'язаних з певними темами у специфічних сферах. Використовуються ті стратегії, які здаються найбільш прийнятними для виконання накреслених завдань. Керівництво цими діями з боку учасників веде до посилення або модифікації їх компетенцій.

Компетенції є сумою знань, умінь та характерних рис, що дозволяє особистості виконувати певні дії.

Загальні компетенції це ті, що не є специфічними для мовлення, але такі, що необхідні для будь-якого роду діяльності, у тому числі й мовленнєвої.

Комунікативні мовні компетенції - це такі, які забезпечують людині можливість діяти, застосовуючи специфічні лінгвістичні засоби.

Контекст є скупченням подій або ситуаційних чинників (фізичних чи іншого роду), внутрішні х чи зовнішніх відносно особистості, у лоні яких відбуваються акти спілкування.

Види мовленнєвої діяльності реалізуються в комунікативній мовленнєвій компетенції особи у специфічній сфері у вигляді процесів сприйняття та/або продукування одного чи більшої кількості текстів з метою виконання певної задачі.

Процеси мовлення є низкою нейрологічних та фізіологічних явищ, що відбуваються під час усної та писемної продукції або рецепції.

Текст є певним відрізком мовлення чи висловлюванням (усним та/або писемним), що стосується специфічної сфери. У процесі виконання певного завдання він стає актом мовленнєвої діяльності і може бути як опорою так і метою, як продуктом так і процесом.

Сфера охоплює широкі сектори суспільного життя, в яких діє соціальний агент. Тут була прийнята класифікація порядку у межах головних категорій, релевантних для вивчення, викладання та використання мови: освітня, професійна, суспільна та особистісна сфери.

Стратегія є певним чином організована, цілеспрямована та керована лінія поведінки, обрана індивідом для виконання завдання, яке він/вона ставить собі сам/сама, або з яким він/вона стикається.

Завдання визначається як певна цілеспрямована дія, виконання якої Індивід вважає необхідним з метою досягнення певного результату у контексті проблеми, яку слід розв'язати; це є певним зобов'язанням, що підлягає виконанню, або ж метою, якої слід досягти. Ця дефініція охоплює цілий ряд дій, таких як пересунути шафу, написати книжку, домогтися певних умов при укладанні контракту, грати в карти, замовляти їжу в ресторані, перекладати іншомовний текст або готувати класну газету для групової роботи.

Сьогодні розроблено цілу систему рівнів, яка служить для отримання міжнарожних сертифікатів по оволодінню іноземною мовою. На цих рівнях базуються тести, які визначають мовну компетенцію, а також за їх результатами зараховують до вузів, змінюють спеціальність, пропонують роботу і т.д.

Існує 3 основних рівні, які в свою чергу підрозділяються на дрібніші: рівень А (елементарне володіння мовою), В (самостійне володіння мовою), С (вільне володіння мовою).

Рівень А включає в себе так-званий рівень виживання, або А1, який передбачає те, що людина розуміє окремі слова та фрази, може представитися, підтримати нескладну розмову, якщо співбесідник готовий уповільнити темп мовлення і допомогти зрозуміти; і передпороговий рівень, або А2, який передбачає, що людина розуміє і може використовувати окремі речення та сталі вирази, що стосуються основних сфер життя.

Рівень В включає в себе пороговий рівень, або В1, який означає, що людина розуміє зміст повідомлень літературною мовою на різні теми, може самостійно скласти зв'язне повідомлення, може спілкуватися в більшості ситуацій, які виникають під час проживання закордоном; рівень В2, тобто пороговий просунутий рівень, що значить, що людина розуміє зміст абстрактних і конкретних текстів, у тому числі і вузькоспеціалізованих, розмовляє спонтанно, швидко, чітко формулює думку, чого достатньо для спілкування з носіями мови.

Рівеь С включає рівень С1, тобто рівень професійного володіння, згідно якого, людина розуміє великі за об'ємом складні тексти, розпізнає прихований зміст, розмовляє спонтанно, швидко, без труднощів з підбором слова, гнучко використовує мову для спілкування в науковій та професійній сферах; і рівень С2, тобто рівень майстерного володіння, коли людина розуміє практично будь-яке усне чи письмове повідомлення, здатна створити зв'язний текст, спираючись на декілька джерел, говорить спонтанно, дуже точно, може підкреслити відтінки значень навіть в дуже складних ситуаціях.

 10 Загальноєвропейські Рекомендації (РРЄ) з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. Контексти та теми спілкування. Комунікативні завдання і цілі, мовленнєві види діяльності.

Загальноосвітні Рекомендації з мовної освіти є результатом більш ніж десятирічного дослідження, виконаного групою провідних фахівців у галузі прикладної лінгвістики, методики та педагогіки із 41 країни, які є членами Ради Європи. Їх кінцевий продукт є унікальним внеском у методичну науку та різні галузі прикладної лінгвістики, слугуючи їм як абсолютно нова, деталізована і всеохоплююча модель описання та шкалування процесу використання мови та окремих видів знань і вмінь, що підлягають оволодінню. Рекомендації можуть стати неоціненним інструментом для тих, хто працює в галузі професійної підготовки учителів, розробки навчальних планів і тестів, створення підручників та інших дидактичних засобів навчання.

Їх роль щодо вивчення та викладання мов полягає у заохоченні всіх, хто, як партнери, залучені до процесів вивчення та викладання мови, й у допомозі їм викладати якомога чіткіше й прозоріше їх власні теоретичні засади та практичні процедури. Саме з цією метою нами запропоновані параметри, категорії, критерії та шкали, що їх користувачі можуть використати для себе і які, можливо, стимулюватимуть користувачів до більш широкого, ніж раніше, розгляду напрямів або до застосування тих методів роботи, які не розглядалися раніше.

Оцінювання мовних досягненьПродовжують розглядатися питання можливостей при оцінюванні. Підхід базується на спостереженні, що практична схема оцінювання не може бути створена у завершеному вигляді. Учні, які б хотіли оцінити свій власний рівень володіння мовою, кажуть, що керуються тим наступним, що вони повинні виконати. Ці наступні завдання мають бути відібрані відповідно до компонентів загальної комунікативної компетенції, релевантної для них. Це ілюструє більш загальний принцип: Рекомендації повинні бути доступними для розуміння, але всі користувачі ними мають підходити до них вибірково. Селективність (вибірковість) зможе дійсно включати в себе використання простішої схеми класифікації, яка, як ми це побачили у зв'язку з "комунікативними видами діяльності", може зруйнувати категорії, виділені у загальній схемі. З іншого боку, до намірів користувача може входити застосування деяких категорій та їх експонентів (зразків) в особливо релевантних сферах.

Будь-який мовленнєвий акт здійснюється у контексті певної ситуації в рамках однієї із сфер діяльності та організації суспільного життя. Вибір сфер, до діяльності в яких мають бути підготовлені ті, хто вивчає мову, має першочергове значення для подальшого відбору ситуацій, цілей, завдань, предметів мовлення і текстів для навчальних і контрольних матеріалів та видів роботи. У контексті головних цілей процесів вивчення та викладання мови може бути корисним виділити, зокрема, такі сфери:

• особисту;• публічну;• професійна;• освітня.

У кожній сфері діяльності виникають різні ситуації. Їх можна описати за такими параметрами:

• місце і час;• установи або організації;• дійові особи• об'єкти • операми;• тексти.

Теми для спілкування

1. персональна ідентифікація 2. житло та домівка, оточення (найближче) 3. повсякденне життя

4. вільний час, розваги 5. Подорожі 6. стосунки з іншими людьми7. здоров'я і догляд за тілом

8. освіта 9. Покупки 10. їжа та напої 11. Послуги 12. Місця 13. Мова 14. погода

Щоб виконувати комунікативні завдання, користувачі повинні брати участь у комунікативних мовленнєвих видах діяльності та оперувати комунікативними стратегіями.В інших випадках, а саме коли мовлення записане або передається засобами mass-media, або коли письмові тексти посилаються комусь або публікуються, автор відокремлений від адресата, якого він навіть може не знати і який не може відповісти. В таких випадках акт спілкування може розглядатись як говоріння, письмо, слухання або читання тексту.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refua.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Контрольна робота
Методичні вказівки
Лабораторна робота
навчальної дисципліни
Методичні рекомендації
Загальна характеристика
курсової роботи
використаної літератури
Список використаної
Курсова робота
охорони праці
курсу групи
Зміст вступ
Пояснювальна записка
Виконав студент
Виконала студентка
самостійної роботи
Історія розвитку
навчальних закладів
форми навчання
Теоретичні основи
Робоча програма
Міністерство освіти
Практична робота
вищої освіти
студент групи
навчальний заклад
молодших школярів
Загальні відомості
Конспект лекцій
виконання курсової
виробничої практики
роботи студентів
діяльності підприємства
Охорона праці
Практичне заняття
інтелектуальної власності
контрольної роботи
використаних джерел
охорони здоров
Курсовая работа
студентів спеціальності
Самостійна робота
Історія виникнення
загальна характеристика
загальноосвітніх навчальних
навчального закладу
фізичного виховання
студентка курсу
Дипломна робота
Студент групи